Královéhradecký kraj ocenil 20 významných osobností regionu

Jsem pyšný na to, že v našem kraji žijí nebo z našeho kraje pocházejí takové osobnosti, které svým úsilím, oddaností a nadšením, ale i každodenní prací a svým životem výrazně přispěly k rozvoji našeho regionu a přináší pozitivní změny a naději do životů nás všech. Bylo mi ctí vyjádřit jim naši hlubokou úctu a vděk.

Tak zněla slova hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka na slavnostním večeru v Petrof Gallery, na němž byla 16. dubna 2024 předána ocenění významným osobnostem Královéhradeckého kraje a mezi nimi také řediteli Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové PhDr. Ladislavu Bartůškovi.

Dvacet oceněných z desítek návrhů vybrala krajská rada a následně schválili zastupitelé našeho kraje.

Další podrobnosti lze nalézt na stránkách Královéhradeckého kraje. O galavečeru informoval také Hradecký deník, krátké video naleznete na Youtube.

Řediteli naší školy k významnému ocenění gratulujeme!

redakce blogu 1.SJG

VELMI ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ našich studentů na KRAJSKÉ přehlídce AMAVET v Hradci Králové

Dne 21. března 2024 se studenti našeho 1.SJG zúčastnili 5. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji (zkráceně AMAVET), kterou pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., společně s Královéhradeckým krajem, Univerzitou Hradec Králové a dalšími spolupořadateli.


Cílem soutěže AMAVET každoročně je:


   1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků k řešení konkrétních vědeckých a technických projektů, které rozvíjejí tvůrčí schopnosti žáků včetně schopností svoji práci úspěšně prezentovat odborné i široké veřejnosti.


   2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.


   3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Studenti soutěžili ve dvou kategoriích:


Kategorie Junior
Navštěvují v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Královéhradeckém kraji.


Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Královéhradeckém kraji.


Soutěžní projekty studentů:
         Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Podmínky soutěže splnilo z našeho gymnázia celkem 26 studentů. Tito studenti své projekty obhajovali 21. března 2024 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové před odbornými komisemi, sestavenými z akademických pracovníků Univerzity Hradec Králové a spolupracujících pracovišť. Při posuzování projektů byla využívána kritéria – běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská komise vyhodnotila deset nejlepších finálových řešení.


Konkrétní výsledky 5. ročníku AMAVET


Celkem bylo do soutěže AMAVET přihlášeno 44 projektů.

VŠICHNI STUDENTI 1.SJG vzorně reprezentovali naše gymnázium a uspěli se svými obhajobami na akademické půdě Univerzity Hradec Králové.


Bylo uděleno celkem 5 hlavních cen UHK, tj.: Cena rektora Univerzity Hradec Králové, Cena děkana Pedagogické fakulty, Cena děkana Přírodovědecké fakulty, Cena děkana Filozofické fakulty, Cena děkana Fakulty informatiky a managementu.


Z pěti hlavních cen UHK získali studenti PSJG-HK TŘI hlavní ceny.

Z kategorie AMAVET STŘEDOŠKOLÁK postoupilo na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU do Prahy celkem 10 prací. Mezi DESETI postupujícími projekty (z 1. místa) na celostátní přehlídku v Praze postoupili TŘI práce studentů z 1. SJG.


Nejúspěšnější studentkou z našeho gymnázia na Krajské přehlídce AMAVET byla JUDITA MAISNEROVÁ z 2. A, která získala za svůj projekt DVĚ hlavní ocenění.

Podrobnější informace o nejúspěšnějších projektech


AMAVET Junior – 1. místo – Cena děkana Filozofické fakulty UHK
Jméno studenta: Borkowská Ema, 2. F
Název práce: Česko-polské turistické průsečíky
Vedoucí práce: Mgr. Blanka Žitná
Odborný konzultant: neuveden

AMAVET Junior – 1. místo – Cena děkana Fakulty informatiky a managementu UHK
Jméno studenta: Vít Vojtěch, 2. G
Název práce: Robot hledající světlo
Vedoucí práce: doc. Ing. Malý Filip, Ph.D.
Odborný konzultant: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.


AMAVET Středoškolák – 1. místo – Cena děkana Pedagogické fakulty UHK
Jméno studenta: Maisnerová Judita, 2. A
Název práce: Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám
Vedoucí práce: PhDr. Stanislava Vostřelová
Odborný konzultant: neuveden


AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Maisnerová Judita, 2. A
Název práce: Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám
Vedoucí práce: PhDr. Stanislava Vostřelová
Odborný konzultant: neuveden


AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Čmedla Vojtěch
Název práce: Vyslání balónu do vyšší vrstvy atmosféry
Vedoucí práce: doc. Ing. Malý Filip Ph.D.
Odborný konzultant: neuveden

AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Malá Michala, 5. F
Název práce: Izolace obsahových látek z rostliny Cynoglossum officinale
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: RNDr. Romana Prausová, UHK, Přírodovědecká fakulta; PharmDr. Daniela Suchánková, FF UK Hradec KrálovéKlub projektů 1.SJG v Hradci Králové děkuje všem kolegům a kolegyním za spolupráci při přípravě studentských projektů a přípravu na soutěž AMAVET.


Děkujeme rodičům žáků, kteří podpořili vědecké úsilí svých dětí a pomáhali s úspěšnou realizací posterů, prezentací, obhajob a celých projektů.

Mimořádné úsilí projektům věnovali všichni vedoucí projektů, dále speciálně doc. Ing. Malý Filip Ph.D., který zajišťoval finální korekturu posterů, jejich transport a tisk, a Mgr. Gabriela Letovská, které patří velký dík za to, že všechny postery byly včas připraveny pro soutěž AMAVET.Pro Blog připravil RNDr. Michal Hruška

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

DESET PRVNÍCH MÍST,
čtyři druhá místa, šest třetích míst a jedno čtvrté místo
vybojovali studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia
Okresním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Antonín Vízner

  1. místo v oboru číslo 1 MATEMATIKA A STATISTIKA

Adam Beran

  1. místo v oboru číslo 2 FYZIKA

Richard Fajfr

  1. místo v oboru číslo 4 BIOLOGIE, GEOGRAFIE A GEOLOGIE

Hana Dostálková

  1. místo v oboru číslo 5 MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Sofia Sarah Karnet

  1. místo v oboru číslo 6 ZDRAVOTNICTVÍ

Marie Slezáková

  1. místo v oboru číslo 7 Zemědělství, potravinářství,

lesní a vodní hospodářství

Jakub Procházka

  1. místo v oboru číslo 8 Ochrana a tvorba životního prostředí

Maricel Miquel Catalá

  1. místo v oboru číslo 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Sára Petíková

  1. místo v oboru číslo 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Jan Broulík

  1. místo v oboru číslo 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

V úterý 12. března 2024 proběhly v Královéhradeckém kraji obhajoby projektů OKRESNÍHO KOLA SOČ. Celkem (včetně našich studentů) soutěžilo v OK SOČ celkem 43 studentů. Postoupit mohlo z OK SOČ do KK SOČ v tomto roce maximálně 28 studentů. Do KRAJSKÉHO KOLA SOČ postupuje 14 (čtrnáct) studentů a studentek z našeho gymnázia, což je polovina postupujících z okresního kola.

Druhá místa v OKRESNÍM kole SOČ obsadili naši neméně úspěšní studenti a studentky:

Pavel Forman

Michala Malá

Albína Dragounová

Tomáš Kučera

Třetí místo získali:

Adam Vítek, Kristýna Kalenská, Kristýna Polednová,

Daniel Tichý, Hübschová Nela, Vítek Adam

Čtvrté místo získala Leona El-Nakhala.

Všem studentům, kteří soutěžili v okresním kole, GRATULUJEME a čtrnácti postupujícím studentům přejeme úspěch v KRAJSKÉM KOLE SOČ, které se bude konat na Gymnáziu J. K. Tyla v úterý 7. května 2024.

Naše nemalé poděkování patří odborným konzultantům studentských projektů z externích pracovišť, zejména z Akademie věd České republiky, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové aj.

Jmenovité poděkování současně patří vedoucím nejúspěšnějších projektů z PSJG-HK, kterými byli RNDr. Michal Hruška, doc. Ing. Filip Malý Ph.D., Mgr Petra Pultarová, Mgr. Ondřej Hospodka, Mgr. Jana Pražáková, Mgr. Zuzana Neugebauerová, Mgr. Lucie Tlustošová a Mgr. Jiří Aubris.  Děkujeme také rodičům soutěžících studentů a vedení gymnázia za maximální a trvalou podporu studentských vědeckých aktivit.

Celkový přehled čtrnácti nejlepších – postupujících projektů SOČ

(uspořádáno podle soutěžních oborů)

Obor 1. Matematika a statistika                                                    

Jméno studenta: Antonín Vízner 4. G         

Název práce: Zlatý řez         

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka       

Odborný konzultant: Ing. Tomáš Vízner 

   

Obor 2. Fyzika                                                         

Jméno studenta: Adam Beran 5. G

Název práce: Návrh karoserie cestovního vozu pro slot racing     

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška, Mgr. Anežka Macháčková

Odborný konzultant: Ing. Vojtěch Jakubec, EBW-Aerodynamika

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Jméno studenta: Richard Fajfr 4. F

Název práce: Mikrobiální zatížení žáka na cestě do školy a ve škole         

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Jméno studenta: Pavel Forman, 4. G

Název práce: Rozšíření lošákovitých hub v České republice           

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Ph.D. Miroslav Kolařík, MBÚ AV ČR

Obor 5. Molekulární biologie                                

Jméno studenta: Dostálková Hana, 5. F

Název práce: Buněčný cyklus a jeho synchronizace

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Petr Jošt, Ph.D.

Obor 6. Zdravotnictví                                 

Jméno studenta: Karnet Sarah Sophia

Název práce: Vliv umělé inteligence v oblasti psychoterapie

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: PaedDr. Irena Jelínková

Obor 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství                                 

Jméno studenta: Slezáková Marie, 4. F

Název práce: Respirační onemocnění u koní          

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: neuveden

Obor 8. Ochrana a tvorba životního prostředí                

Jméno studenta: Procházka Jakub, 4. F

Název práce: Odpadní politika Hradce Králové

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: Ing. Jakub Kvapil

Obor 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie                           

Jméno studenta: Malá Michala

Název práce: Projektový den na 1. stupni základní školy s tématem léčivé rostliny

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: RNDr. Romana Prausová, UHK, Přírodovědecká fakulta; PharmDr. Daniela Suchánková, FF UK Hradec Králové

Obor 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

Jméno studenta: Catalá Maricel Miquel

Název práce: Vliv stresu na psychosomatická onemocnění v průběhu života

Vedoucí práce: Mgr. Jana Pražáková

Odborný konzultant: neuveden

Obor 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Jméno studenta: Petíková Sára, 4. F

Název práce: Porovnání vyšetřovacích metod Hercula Poirota a slečny Marplové

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

Odborný konzultant: neuveden

Obor 16 Historie

Jméno studenta: Dragounová Albína, 2. A

Název práce: Potomci Magdaleny Grambové z Grambu

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Tlustošová

Odborný konzultant: Bohumír Dragoun

Obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Jméno studenta: Broulík Jan, 2. A

Název práce: Římské právo se zaměřením na trestní

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Aubris

Odborný konzultant: JUDr. Pavel Kocourek

Obor 18. Informatika

Jméno studenta: Kučera Tomáš, 4. G

Název práce: Procedurální generování a procedurální vyprávění v herním designu

Vedoucí práce: Doc. Ing. Malý Filip Ph.D.

Odborný konzultant: neuveden

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

SOČ je soutěž středoškolských vědeckých projektů vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Důležitou roli v celém průběhu soutěže mají spolupracující organizace, mezi které patří nejen střední školy, ale také školy vysoké a výzkumné ústavy včetně pracovišť Akademie věd České republiky.

Na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové mají odborné projekty středoškoláků mnohaletou a velmi úspěšnou tradici. Z místního kola projektových soutěží Tvořivé klávesnice se každoročně nominuje nemalý počet projektů do okresních, krajských i mezinárodních soutěží. Ve školním roce 2023/2024 bylo do OKRESNÍHO KOLA SOČ vybráno 21 projektů, pro AMAVET Junior 12 projektů, pro KRAJSKOU přehlídku AMAVET Středoškolák celkem 14 projektů a pro mezinárodní soutěž ICYS v Turecku 6 projektů.

Středoškolská odborná činnost má pro studenty středních škol mnoho významů. Mimo jiné se jedná o prostředek k rozvoji jejich kreativity a schopnosti samostatné vědecké odborné práce. Zkušenosti získané při práci na projektech v průběhu studia jsou později neocenitelné při studiu VŠ a dále v úspěšném profesním životě. Zpracování odborného projektu pomáhá středoškolákům uplatnit a prohloubit své znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti zájmu a získat tak cenné zkušenosti a sebedůvěru. Projekty SOČ jsou v České republice zařazeny do OSMNÁCTI různých oborů.

Nejúspěšnější projekty SOČ vznikají ve spolupráci s vědeckými institucemi České republiky a s pracovišti vysokých škol. Všem vedoucím projektů z 1.SJG a zejména studentkách a studentům, kteří si vybírají témata svých projektů pro příští školní rok a mají zájem na kvalitních projektech SOČ, doporučujeme, aby sami aktivně vyhledávali na internetu dostupné nabídky na spolupráci (např. mezi středoškoláky a VŠ nebo pracovišti AV ČR) a měli šťastnou ruku při výběru externích odborných konzultantů pro své projekty.

RNDr. Michal Hruška a Mgr. Petra Poláčková

Lyžařský kurz 2024

Na přelomu března a února vyrazili žáci kvint na netradiční lyžařský výcvik na šest dní do Janova nad Nisou. Do poslední chvíle jsme všichni doufali, že se bude lyžovat, avšak pár dní před odjezdem nám bylo oznámeno, že aktuální stav tamější sjezdovky nebyl na lyžování vhodný. I přes takovéto komplikace se našim vedoucím podařilo vymyslet nabitý a zábavný program.

V pondělí ráno v 9.30 jsme se sešli před školou a vyrazili do Janova. Na chatu jsme dorazili kolem poledne. Všichni jsme se ubytovali a šli na oběd. Jídlo po celý pobyt bylo vynikající. Odpoledne jsme rovnou vyrazili na procházku na rozhlednu, kde se mnozí z nás občerstvili. Večer jsme byli rozděleni do osmi týmů po pěti až šesti lidech.

Druhý den jsme ráno opět šli na kratší výlet a následně do lanového parku, který spadal pod areál naší chaty. Vybavení bylo prvotřídní a bezpečné. Někteří z nás vyšli z komfortní zóny a zkusili pokořit své hranice. Po večeři jsme hráli vevnitř skupinové hry.

Následující den jsme hned ráno nastoupili na autobus a jeli na horolezeckou stěnu do Jablonce. Nejprve nám byly dány instrukce a poté jsme měli prostor lézt libovolně po dvojicích. Po obědě jsme všichni šli na zdejší rozhlednu s krásným výhledem, kde nás čekalo pár týmových ukolů.

Ve čtvrtek jsme byli rozdělení do dvou skupin s tím, že první skupina jela dopoledne na vyhlídkovou projížďku na koloběžkách a ta druhá šla kitingovat. Většina z nás tuto činnost dělala poprvé, i přes to se nám to všem dařilo.

Poslední den jsme měli biatlon, kde jsme stříleli vzduchovou pistolí a obíhali penzion na čas v naších týmech. Dále byl triatlon, kde se testovaly naše orientační, vytrvalé a strefovací schopnosti. Večer proběhl pětiboj, kdy každý z týmu byl přiřazen k jednomu z vytrvalosti, síly, chytrosti, paměti, orientaci a ohebnosti.

Po zábavném, avšak i vyčerpávajícím týdnu se už většina z nás těšila domů. Vrátili jsme se ke škole okolo desáté hodiny ráno.

Denisa Velnerová a Kristýna Svobodová (3.F)

Slavnostní večer v Petrofu

V lednu se uskutečnilo tradiční předávání cen vítězům soutěže BASIC LINGUA a nejúspěšnějším studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia za rok 2023. Již po druhé se tak stalo v reprezentativních prostorách Petrof Gallery. A jednalo se vskutku o akci nanejvýš slavnostní.

Vše zahájil Hudební klub 1.SJG, jmenovitě jeho vedoucí Mgr. Martina Forejtková a David Jandl, které mnozí znají ze souboru Nos Dames, písní Mon amour. Potom již všechny přítomné a zvlášť významné hosty přivítal herec, režisér a pedagog Divadla Jesličky a zároveň vedoucí Dramatického klubu 1.SJG Zdeněk Tesař, který účastníky jakožto moderátor provázel celým večerem. Ten také požádal ředitele 1.SJG PhDr. Ladislava Bartůšku, aby celou akci slavnostně zahájil.

Další část večera byla věnována soutěži BASIC LINGUA. Tuto soutěž v anglickém jazyce organizuje První soukromé jazykové gymnázium s podporou společnosti Cambridge Center pro žáky základních škol již od roku 2006. BASIC LINGUA je založená na mezinárodně uznávaných zkouškách společnosti Cambridge. Soutěž testuje veškeré dovednosti požadované ve zkouškách této společnosti v úrovních A2 a B1.

Řada studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia se v minulosti úspěšně účastnila této jazykové soutěže, než byla přijata na naši školu. Nyní jsou tito studenti již držiteli certifikátů z nejprestižnějších zkoušek, včetně té nejnáročnější, tedy CPE – Certificate of Proficiency in English. Např. v loňském školním roce (letošní výsledky ještě nejsou k dispozici) úspěšně složilo na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu z 52 maturantů zkoušku Cambridge English na úrovni C2 13 studentů (12 z nich v rámci nejprestižnější zkoušky CPE). Dalších 17 studentů složilo zkoušku na úrovni C1. Dohromady má tedy přibližně 60% našich maturantů certifikát na úrovni vysokoškolské zkoušky (C1), nebo ještě vyšší. Stačí si uvědomit, že státní maturitní zkouška je na úrovni B1. O tom mj. také hovořil ředitel 1.SJG PhDr. Ladislav Bartůška ve svém úvodním projevu, aby motivoval účastníky soutěže k dalším úspěchům.

Ale vtaťme se k předávání cen soutěže BASIC LINGUA. V letošním roce bylo oceněno (i vzhledem k rekordní účasti) v každé kategoii 12 nejúspěšnějších řešitelů. Nemůžeme zde jmenovat všechny oceněné, tak jen zmiňme, že vítězkou I. kategorie se stala Tereza Adamová ze Základní a Mateřské školy Klas Pardubice a vítězem II. kategorie se stal Michal Kosař ze Základní školy tř. SNP Hradec Králové.

Ocenění žákům předaly koordinátorka zkoušek Cambridge Center Frýdek-Místek Nigar Iljasová a garantka soutěže Mgr. Eva Konderlová z Prvního soukromého jazykového gymnázia. Ceny věnovaly společnost CAMBRIDGE CENTER, společnost OXFORD BOOKSHOP a První soukromé jazykové gymnázium.

Po úspěšných žácích převzali ocenění také jejich učitelé. Věcné ceny (pedagožky vítězů i finanční) jim předala ředitelka Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce Mgr. Martina Bělková, která také ke všem přítomným promluvila.

Předělem mezi vyhlašováním výsledků soutěže BASIC LINGUA a nejúspěšnějších studentů 1.SJG bylo hudební vystoupení Hudebního klubu 1.SJG. Mgr. Martina Forejtková a David Jandl zazpívali francouzsky a španělsky píseň Hijo de la luna od slupiny Mecano.

V druhé části večera byli oceněni nejúspěšnější studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia v roce 2023. Ceny jim předali proděkanka Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., a proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D. Věcné ceny věnovaly Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. Dárkové poukázky věnovalo První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové.

Studenti našeho gymnázia úspěšně reprezentovali školu v jazykových soutěžích, v předmětových olympiádách v humanitních, informatických i přírodovědných disciplínách. Účastnili se národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí a dalších aktivit, jako jsou Středoškolská odborná činnost (SOČ), AMAVET, Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS či Hack an Exoplanet (mezinárodní soutěž Evropské vesmírné agentury) aj.

Ceny postupně (v abecedním pořadí) převzali Adam Beran (5.G), David Jandl (loňský absolvent), Justýna Jansová (3.F), Adéla Kopecká (3.A), Hugo Korcina (5.F), Vojtěch Mikeš (v současnosti na studijním pobytu v USA), Barbora Šubová (6.G), Tomáš Valášek (3.F), Kateřina Veselá (6.F), Josef Zimla (2.F) a na závěr dva nejúspěšnější – Vojtěch Belada (6.G) a Štěpán Boudyš (6.F).

Nemůžeme vyjmenovat všechny úspěchy v okresních, krajských i celostátních kolech předmětových soutěží ani zmínit soutěže mezinárodní, tak uveďme alespoň úspěchy dvou neúspěšnějších.

Vojtěch Belada vyhrál krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru matematika a statistika s prací Matematické modelování vlivu remdesiviru a meflochinu na průběh virového onemocnění SARS-CoV-2 na buněčné úrovni. Jeho odbornou konzultantkou byla Mgr. Veronika Bernhauerová, Ph.D., z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a interním vedoucím práce RNDr. Michal Hruška. S touto prací Vojtěch také úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole SOČ. Zúčastnil se s ní také Mezinárodní soutěže mladých vědců ICYS 2023 v Bělehradě v oboru Mathematics a získal zde se svým projektem stříbrnou medaili. Dále získal hlavní cenu v soutěži o nejlepší posterovou prezentaci v oboru Mathematics. Vojtěch získal také na Mezinárodní pěvecké soutěži v interpretaci cizojazyčných písní (Festival Unité par Diversité) v Moldávii v kategorii Skupina spolu s Davidem Jandlem a Mgr. Martinou Forejtkovou nejvyšší ocenění Grand Prix. V Hudebním klubu pracoval Vojtěch pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové.

Štěpán Boudyš vyhrál krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru molekulární biologie s prací Izolace alkaloidů Zephyrantes candida (Lindl.) Herb. a jejich neuroprotektivní aktivita. Jeho odborným konzultantem byl doc. PharmDr. Jakub Chlebek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a interním vedoucím práce RNDr. Michal Hruška. S touto prací Štěpán také úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole SOČ. Zúčastnil se s ní i Mezinárodní soutěže mladých vědců ICYS 2023 v Bělehradě v oboru Life Science a získal zde se svým projektem stříbrnou medaili. Dále získal hlavní cenu v soutěži o nejlepší posterovou prezentaci v oboru Life Science.

Na závěr vyhlašování nejúspěšnějších studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia promluvili k oceněným i ostatním přítomným proděkanka Farmaceutické fakulty Karlovy univerzity v Hradci Králové prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., a proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D. Po nich přednesli projev také předseda školské rady Prvního soukromého jazykového gymnázia MUDr. Miroslav Buriánek, MBA., a primátorka statutárního města Hradec Králové Mgr. et Mgr. Pavlínu Springerovou, Ph.D.

Na závěr slavnostní části večera ještě jednou zazpívali profesorka našeho gymnázia Mgr. Martina Forejtková a absolvent naší školy David Jandl, tentokrát píseň Lary Fabian a Maurane Tu es mon autre. Po hudebním zážitku pak následovaly neformální rozhovory u připraveného pohoštění v zadní části sálu.

Velké poděkování patří hlavním organizátorkám celé akce Mgr. Michaele Křížkové, Mgr. Janě Pražákové a Mgr. Petře Pultarové, které vše ve spolupráci s vedením školy skvěle připravily, našim vynikajícím hosteskám i fotografce Lee Kodrlové (absolventce 1.SJG), jejíž snímky zde také zveřejňujeme.

Mgr. Jiří Aubris