Slavnostní večer v Petrofu

V lednu se uskutečnilo tradiční předávání cen vítězům soutěže BASIC LINGUA a nejúspěšnějším studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia za rok 2023. Již po druhé se tak stalo v reprezentativních prostorách Petrof Gallery. A jednalo se vskutku o akci nanejvýš slavnostní.

Vše zahájil Hudební klub 1.SJG, jmenovitě jeho vedoucí Mgr. Martina Forejtková a David Jandl, které mnozí znají ze souboru Nos Dames, písní Mon amour. Potom již všechny přítomné a zvlášť významné hosty přivítal herec, režisér a pedagog Divadla Jesličky a zároveň vedoucí Dramatického klubu 1.SJG Zdeněk Tesař, který účastníky jakožto moderátor provázel celým večerem. Ten také požádal ředitele 1.SJG PhDr. Ladislava Bartůšku, aby celou akci slavnostně zahájil.

Další část večera byla věnována soutěži BASIC LINGUA. Tuto soutěž v anglickém jazyce organizuje První soukromé jazykové gymnázium s podporou společnosti Cambridge Center pro žáky základních škol již od roku 2006. BASIC LINGUA je založená na mezinárodně uznávaných zkouškách společnosti Cambridge. Soutěž testuje veškeré dovednosti požadované ve zkouškách této společnosti v úrovních A2 a B1.

Řada studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia se v minulosti úspěšně účastnila této jazykové soutěže, než byla přijata na naši školu. Nyní jsou tito studenti již držiteli certifikátů z nejprestižnějších zkoušek, včetně té nejnáročnější, tedy CPE – Certificate of Proficiency in English. Např. v loňském školním roce (letošní výsledky ještě nejsou k dispozici) úspěšně složilo na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu z 52 maturantů zkoušku Cambridge English na úrovni C2 13 studentů (12 z nich v rámci nejprestižnější zkoušky CPE). Dalších 17 studentů složilo zkoušku na úrovni C1. Dohromady má tedy přibližně 60% našich maturantů certifikát na úrovni vysokoškolské zkoušky (C1), nebo ještě vyšší. Stačí si uvědomit, že státní maturitní zkouška je na úrovni B1. O tom mj. také hovořil ředitel 1.SJG PhDr. Ladislav Bartůška ve svém úvodním projevu, aby motivoval účastníky soutěže k dalším úspěchům.

Ale vtaťme se k předávání cen soutěže BASIC LINGUA. V letošním roce bylo oceněno (i vzhledem k rekordní účasti) v každé kategoii 12 nejúspěšnějších řešitelů. Nemůžeme zde jmenovat všechny oceněné, tak jen zmiňme, že vítězkou I. kategorie se stala Tereza Adamová ze Základní a Mateřské školy Klas Pardubice a vítězem II. kategorie se stal Michal Kosař ze Základní školy tř. SNP Hradec Králové.

Ocenění žákům předaly koordinátorka zkoušek Cambridge Center Frýdek-Místek Nigar Iljasová a garantka soutěže Mgr. Eva Konderlová z Prvního soukromého jazykového gymnázia. Ceny věnovaly společnost CAMBRIDGE CENTER, společnost OXFORD BOOKSHOP a První soukromé jazykové gymnázium.

Po úspěšných žácích převzali ocenění také jejich učitelé. Věcné ceny (pedagožky vítězů i finanční) jim předala ředitelka Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce Mgr. Martina Bělková, která také ke všem přítomným promluvila.

Předělem mezi vyhlašováním výsledků soutěže BASIC LINGUA a nejúspěšnějších studentů 1.SJG bylo hudební vystoupení Hudebního klubu 1.SJG. Mgr. Martina Forejtková a David Jandl zazpívali francouzsky a španělsky píseň Hijo de la luna od slupiny Mecano.

V druhé části večera byli oceněni nejúspěšnější studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia v roce 2023. Ceny jim předali proděkanka Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., a proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D. Věcné ceny věnovaly Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. Dárkové poukázky věnovalo První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové.

Studenti našeho gymnázia úspěšně reprezentovali školu v jazykových soutěžích, v předmětových olympiádách v humanitních, informatických i přírodovědných disciplínách. Účastnili se národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí a dalších aktivit, jako jsou Středoškolská odborná činnost (SOČ), AMAVET, Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS či Hack an Exoplanet (mezinárodní soutěž Evropské vesmírné agentury) aj.

Ceny postupně (v abecedním pořadí) převzali Adam Beran (5.G), David Jandl (loňský absolvent), Justýna Jansová (3.F), Adéla Kopecká (3.A), Hugo Korcina (5.F), Vojtěch Mikeš (v současnosti na studijním pobytu v USA), Barbora Šubová (6.G), Tomáš Valášek (3.F), Kateřina Veselá (6.F), Josef Zimla (2.F) a na závěr dva nejúspěšnější – Vojtěch Belada (6.G) a Štěpán Boudyš (6.F).

Nemůžeme vyjmenovat všechny úspěchy v okresních, krajských i celostátních kolech předmětových soutěží ani zmínit soutěže mezinárodní, tak uveďme alespoň úspěchy dvou neúspěšnějších.

Vojtěch Belada vyhrál krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru matematika a statistika s prací Matematické modelování vlivu remdesiviru a meflochinu na průběh virového onemocnění SARS-CoV-2 na buněčné úrovni. Jeho odbornou konzultantkou byla Mgr. Veronika Bernhauerová, Ph.D., z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a interním vedoucím práce RNDr. Michal Hruška. S touto prací Vojtěch také úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole SOČ. Zúčastnil se s ní také Mezinárodní soutěže mladých vědců ICYS 2023 v Bělehradě v oboru Mathematics a získal zde se svým projektem stříbrnou medaili. Dále získal hlavní cenu v soutěži o nejlepší posterovou prezentaci v oboru Mathematics. Vojtěch získal také na Mezinárodní pěvecké soutěži v interpretaci cizojazyčných písní (Festival Unité par Diversité) v Moldávii v kategorii Skupina spolu s Davidem Jandlem a Mgr. Martinou Forejtkovou nejvyšší ocenění Grand Prix. V Hudebním klubu pracoval Vojtěch pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové.

Štěpán Boudyš vyhrál krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru molekulární biologie s prací Izolace alkaloidů Zephyrantes candida (Lindl.) Herb. a jejich neuroprotektivní aktivita. Jeho odborným konzultantem byl doc. PharmDr. Jakub Chlebek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a interním vedoucím práce RNDr. Michal Hruška. S touto prací Štěpán také úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole SOČ. Zúčastnil se s ní i Mezinárodní soutěže mladých vědců ICYS 2023 v Bělehradě v oboru Life Science a získal zde se svým projektem stříbrnou medaili. Dále získal hlavní cenu v soutěži o nejlepší posterovou prezentaci v oboru Life Science.

Na závěr vyhlašování nejúspěšnějších studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia promluvili k oceněným i ostatním přítomným proděkanka Farmaceutické fakulty Karlovy univerzity v Hradci Králové prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., a proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D. Po nich přednesli projev také předseda školské rady Prvního soukromého jazykového gymnázia MUDr. Miroslav Buriánek, MBA., a primátorka statutárního města Hradec Králové Mgr. et Mgr. Pavlínu Springerovou, Ph.D.

Na závěr slavnostní části večera ještě jednou zazpívali profesorka našeho gymnázia Mgr. Martina Forejtková a absolvent naší školy David Jandl, tentokrát píseň Lary Fabian a Maurane Tu es mon autre. Po hudebním zážitku pak následovaly neformální rozhovory u připraveného pohoštění v zadní části sálu.

Velké poděkování patří hlavním organizátorkám celé akce Mgr. Michaele Křížkové, Mgr. Janě Pražákové a Mgr. Petře Pultarové, které vše ve spolupráci s vedením školy skvěle připravily, našim vynikajícím hosteskám i fotografce Lee Kodrlové (absolventce 1.SJG), jejíž snímky zde také zveřejňujeme.

Mgr. Jiří Aubris

Imatrikulace nových studentů 1.SJG

V pondělí 4. září 2023 se v krásném prostředí Městské hudební síně uskutečnila slavnostní imatrikulace studentů tříd 1.F, 1.G a 1.A.

Slavnostní podvečer jsme zahájili studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Zazpíval ji za doprovodu Mgr. Martiny Forejtkové letošní absolvent a dlouholetý člen Hudebního klubu 1.SJG David Jandl. Ten také zazpíval závěrečnou českou hymnu a společně s Mgr. M. Forejtkovou i další písně, takže nakonec zpíval ve čtyřech jazycích (latinsky, anglicky, francouzsky a česky).

Po slavnostním úvodu se slova již chopili naši osvědčení moderátoři – Adéla Kopecká a Dominik Rouchal (oba 3.A). V úvodu přednesl projev ředitel školy PhDr. Ladislav Bartůška, který promluvil o výborných výsledcích letošních maturantů a také popřál novým studentům mnoho úspěchů při studiu na naší škole.

Následně přečetla Štěpánka Nosková slib studentů a studentek 1.SJG. Poté již mohli studenti 1.F, 1.G a 1.A společně se svými třídními učiteli postupně nastoupit na podium a složit slib do rukou ředitele školy. Slavnostnost okamžiku ještě umocnila Mgr. Martina Forejtková citlivě volenou hudební podmalbou.

Imatrikulaci ve spolupráci s vedením školy jako obvykle precisně připravily Mgr. Michaela Křížková a Mgr. Petra Pultarová.

Mgr. Jiří Aubris

Za fotografie děkujeme Mgr. Petře Pultarové.

Rok ve znamení oslav 1.SJG

Školní rok 2022 – 2023 se nesl ve znamení oslav 30. výročí založení Prvního soukromého jazykového gymnázia. A dlužno podotknout, že škola dokázala plně využít přestávky ve vládních restrikcích, a oslavy proběhly opravdu důstojně a na úrovni.

Jakkoli si 1.SJG připomínalo významné výročí po celý školní rok, několik akcí jim udávalo tón. Na prvním místě to byl opravdu reprezentativní Slavnostní koncert 1.SJG v katedrále Svatého Ducha s vystoupením komorního orchestru Praga Camerata (umělečtí vedoucí Lucie Sedláková Hůlová a Martin Sedlák), za účasti řady významných hostů.

Dálšími významnými počiny byly zcela jistě Slavnostní večer 1.SJG v Petrof Gallery s vyhlašováním nejúspěšnějších studentů 1.SJG a vítězů soutěže BASIC LINGUA či Vánoční koncert 1.SJG v Městské hudební síni, na němž pod uměleckým vedením Mgr. Martiny Forejtkové vystoupil jak soubor Nos Dames, tak Hudební klub 1.SJG (včetně bývalých členů).

Završením oslav se stala červnová Zahradní slavnost 1.SJG, jakási stylová tečka, na níž se sešli studenti, absolventi, profesoři (současní i bývalí) a vůbec všichni příznivci školy na přátelském neformálním setkání spřízněných duší. I doprovodný program byl koncipován tak, že každý, kdo chtěl a mohl, se zapojil do průběhu celé akce podle vlastního přání. Ve stanu na zahradě školy probíhal především hudební program, v němž však nechyběla ani recitace či věděcké okénko, ve školní hale byl promítán záznam muzikálu, který nastudoval Dramatický klub 1.SJG (za něj získal i ocenění Talent královéhradecké kultury), ve třídách byla připravena řada výstav, nechyběly ani ukázky přírodovědných pokusů atp.

Není zde možné zmínit všechny pedagogy a studenty, kteří se do příprav jednotlivých akcí zapojili, ale určitě musíme zmínit organizační výbor tvořený Mgr. Michaelou Křížkovou, Mgr. Janou Pražákovou a Mgr. Petrou Pultarovou – ten ve spolupráci s vedením školy zajistil bezvadný chod všech akcí, Mgr. Martinu Forejtkovou, jež zajišťovala hudební program, a Mgr. Blanku Žitnou, která připravila ozvučení pro Zahradní slavnost.

Mgr. Jiří Aubris

Fotografiemi si můžete připomenout závěrečnou akci oslav – červnovou Zahradní slavnost 1.SJG.

Předávání maturitních vysvědčení

Ve čtvrtek 25. května 2023 převzali v reprezentativních prostorách Městské hudební síně noví absolventi svá maturitní vysvědčení.

Slavnostní večer za účasti letošních absolventů, jejich rodičů i dalších příbuzných či jinak blízkých, vedení školy a pedagogického sboru 1.SJG zahájil David Jandl (6.G) studentskou hymnou Gaudeamus igitur, na elektrické varhany ho doprovodila profesorka 1.SJG Mgr. Martina Forejtková.

Poté přítomné přivítali naši osvědčení moderátoři – Adéla Kopecká a Dominik Rouchal (oba 2.A). Na začátku uvedli krátké vystoupení Hudebního klubu 1.SJG, vedeného Mgr. Martinou Forejtkovou. K paní profesorce (zpěv, elektrické varhany) a Davidu Jandlovi (zpěv) se v druhé skladbě přidal také student kvarty Štěpán Rejcha (elektrická kytara).

Před vlastním předáváním maturitních vysvědčení zhodnotil výborné výsledky maturitních zkoušek ředitel školy PhDr. Ladislav Bartůška. Ten také popřál absolventům mnoho štěstí a úspěchů do dalších dní.

Potom byl na řadě vrchol celého večera, na který se těšili jak letošní absolventi, tak jejich blízcí nejvíce – předávání maturitních vysvědčení. Ta si převzali nejprve studenti 4.A, následně 6.F a 6.G. Za studenty poté promluvil na rozloučenou Jiří Podroužek (6.G).

Slavnostní večer byl ukončen českou hymnou. Zazpíval ji opět David Jandl za doporovodu Mgr. Martiny Forejtkové.

Celou akci jako každoročně připravily ve spolupráci s vedením školy hlavní organizátorky Mgr. Petra Pultarová a Mgr. Michaela Křížková. Jim zdatně sekundovaly naše skvělé hostesky – Anna Broulíková, Karolína Hanousková a Albína Dragounová (všechny 1.A).

Mgr. Jiří Aubris

Za fotografie děkujeme Mgr. Petře Pultarové.

Erasmus+

AKTUALIZOVÁNO 23. 5. 2023, 21.35

Studenti 1.SJG spolu se s Mgr. Evou Mašátovou a Mgr. Anitou Báchorovou zúčastnili v rámci Erasmu+ společného projektu se španělskými a německými studenty. V květnu se uskutečnilo první setkáni v Německu na Gymnáziu Konz. Na podzim přijedou studenti z partnerských škol k nám do Čech a v lednu 2024 se sejdou ve Španělsku.

V rámci projektu studenti společně zpracovali několik zpráv. Přečíst si je můžete na stránkách Gymnázia Konz:

1. zpráva – 8. května 2023 (seznamování – na zprávě se podílela studentka 1.SJG Amelia Croftová)

2. zpráva – 9. května 2023

3. zpráva – 10. května 2023 (návštěva vinice – na zprávě se podíleli z 1.SJG Maricel Miquel Catalá a Matěj Laštovic)

4. zpráva – 11. května 2023 (návštěva Lucemburku a Schengenu – na zprávě se podíleli z 1.SJG Dara Churtajeva a Daniel Tichý)

5. zpráva – 12. května 2023 (návštěva Trevíru a další aktivity)

6. zpráva – 13. května 2023 (výlet na kánoích a rozlučkové setkání)

Stručný souhrn v češtině naleznete v Aktualitách.

Mgr. Jiří Aubris