Slavnostní večer v Petrofu

V lednu se uskutečnilo tradiční předávání cen vítězům soutěže BASIC LINGUA a nejúspěšnějším studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia za rok 2023. Již po druhé se tak stalo v reprezentativních prostorách Petrof Gallery. A jednalo se vskutku o akci nanejvýš slavnostní.

Vše zahájil Hudební klub 1.SJG, jmenovitě jeho vedoucí Mgr. Martina Forejtková a David Jandl, které mnozí znají ze souboru Nos Dames, písní Mon amour. Potom již všechny přítomné a zvlášť významné hosty přivítal herec, režisér a pedagog Divadla Jesličky a zároveň vedoucí Dramatického klubu 1.SJG Zdeněk Tesař, který účastníky jakožto moderátor provázel celým večerem. Ten také požádal ředitele 1.SJG PhDr. Ladislava Bartůšku, aby celou akci slavnostně zahájil.

Další část večera byla věnována soutěži BASIC LINGUA. Tuto soutěž v anglickém jazyce organizuje První soukromé jazykové gymnázium s podporou společnosti Cambridge Center pro žáky základních škol již od roku 2006. BASIC LINGUA je založená na mezinárodně uznávaných zkouškách společnosti Cambridge. Soutěž testuje veškeré dovednosti požadované ve zkouškách této společnosti v úrovních A2 a B1.

Řada studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia se v minulosti úspěšně účastnila této jazykové soutěže, než byla přijata na naši školu. Nyní jsou tito studenti již držiteli certifikátů z nejprestižnějších zkoušek, včetně té nejnáročnější, tedy CPE – Certificate of Proficiency in English. Např. v loňském školním roce (letošní výsledky ještě nejsou k dispozici) úspěšně složilo na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu z 52 maturantů zkoušku Cambridge English na úrovni C2 13 studentů (12 z nich v rámci nejprestižnější zkoušky CPE). Dalších 17 studentů složilo zkoušku na úrovni C1. Dohromady má tedy přibližně 60% našich maturantů certifikát na úrovni vysokoškolské zkoušky (C1), nebo ještě vyšší. Stačí si uvědomit, že státní maturitní zkouška je na úrovni B1. O tom mj. také hovořil ředitel 1.SJG PhDr. Ladislav Bartůška ve svém úvodním projevu, aby motivoval účastníky soutěže k dalším úspěchům.

Ale vtaťme se k předávání cen soutěže BASIC LINGUA. V letošním roce bylo oceněno (i vzhledem k rekordní účasti) v každé kategoii 12 nejúspěšnějších řešitelů. Nemůžeme zde jmenovat všechny oceněné, tak jen zmiňme, že vítězkou I. kategorie se stala Tereza Adamová ze Základní a Mateřské školy Klas Pardubice a vítězem II. kategorie se stal Michal Kosař ze Základní školy tř. SNP Hradec Králové.

Ocenění žákům předaly koordinátorka zkoušek Cambridge Center Frýdek-Místek Nigar Iljasová a garantka soutěže Mgr. Eva Konderlová z Prvního soukromého jazykového gymnázia. Ceny věnovaly společnost CAMBRIDGE CENTER, společnost OXFORD BOOKSHOP a První soukromé jazykové gymnázium.

Po úspěšných žácích převzali ocenění také jejich učitelé. Věcné ceny (pedagožky vítězů i finanční) jim předala ředitelka Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce Mgr. Martina Bělková, která také ke všem přítomným promluvila.

Předělem mezi vyhlašováním výsledků soutěže BASIC LINGUA a nejúspěšnějších studentů 1.SJG bylo hudební vystoupení Hudebního klubu 1.SJG. Mgr. Martina Forejtková a David Jandl zazpívali francouzsky a španělsky píseň Hijo de la luna od slupiny Mecano.

V druhé části večera byli oceněni nejúspěšnější studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia v roce 2023. Ceny jim předali proděkanka Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., a proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D. Věcné ceny věnovaly Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. Dárkové poukázky věnovalo První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové.

Studenti našeho gymnázia úspěšně reprezentovali školu v jazykových soutěžích, v předmětových olympiádách v humanitních, informatických i přírodovědných disciplínách. Účastnili se národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí a dalších aktivit, jako jsou Středoškolská odborná činnost (SOČ), AMAVET, Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS či Hack an Exoplanet (mezinárodní soutěž Evropské vesmírné agentury) aj.

Ceny postupně (v abecedním pořadí) převzali Adam Beran (5.G), David Jandl (loňský absolvent), Justýna Jansová (3.F), Adéla Kopecká (3.A), Hugo Korcina (5.F), Vojtěch Mikeš (v současnosti na studijním pobytu v USA), Barbora Šubová (6.G), Tomáš Valášek (3.F), Kateřina Veselá (6.F), Josef Zimla (2.F) a na závěr dva nejúspěšnější – Vojtěch Belada (6.G) a Štěpán Boudyš (6.F).

Nemůžeme vyjmenovat všechny úspěchy v okresních, krajských i celostátních kolech předmětových soutěží ani zmínit soutěže mezinárodní, tak uveďme alespoň úspěchy dvou neúspěšnějších.

Vojtěch Belada vyhrál krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru matematika a statistika s prací Matematické modelování vlivu remdesiviru a meflochinu na průběh virového onemocnění SARS-CoV-2 na buněčné úrovni. Jeho odbornou konzultantkou byla Mgr. Veronika Bernhauerová, Ph.D., z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a interním vedoucím práce RNDr. Michal Hruška. S touto prací Vojtěch také úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole SOČ. Zúčastnil se s ní také Mezinárodní soutěže mladých vědců ICYS 2023 v Bělehradě v oboru Mathematics a získal zde se svým projektem stříbrnou medaili. Dále získal hlavní cenu v soutěži o nejlepší posterovou prezentaci v oboru Mathematics. Vojtěch získal také na Mezinárodní pěvecké soutěži v interpretaci cizojazyčných písní (Festival Unité par Diversité) v Moldávii v kategorii Skupina spolu s Davidem Jandlem a Mgr. Martinou Forejtkovou nejvyšší ocenění Grand Prix. V Hudebním klubu pracoval Vojtěch pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové.

Štěpán Boudyš vyhrál krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru molekulární biologie s prací Izolace alkaloidů Zephyrantes candida (Lindl.) Herb. a jejich neuroprotektivní aktivita. Jeho odborným konzultantem byl doc. PharmDr. Jakub Chlebek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a interním vedoucím práce RNDr. Michal Hruška. S touto prací Štěpán také úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole SOČ. Zúčastnil se s ní i Mezinárodní soutěže mladých vědců ICYS 2023 v Bělehradě v oboru Life Science a získal zde se svým projektem stříbrnou medaili. Dále získal hlavní cenu v soutěži o nejlepší posterovou prezentaci v oboru Life Science.

Na závěr vyhlašování nejúspěšnějších studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia promluvili k oceněným i ostatním přítomným proděkanka Farmaceutické fakulty Karlovy univerzity v Hradci Králové prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., a proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D. Po nich přednesli projev také předseda školské rady Prvního soukromého jazykového gymnázia MUDr. Miroslav Buriánek, MBA., a primátorka statutárního města Hradec Králové Mgr. et Mgr. Pavlínu Springerovou, Ph.D.

Na závěr slavnostní části večera ještě jednou zazpívali profesorka našeho gymnázia Mgr. Martina Forejtková a absolvent naší školy David Jandl, tentokrát píseň Lary Fabian a Maurane Tu es mon autre. Po hudebním zážitku pak následovaly neformální rozhovory u připraveného pohoštění v zadní části sálu.

Velké poděkování patří hlavním organizátorkám celé akce Mgr. Michaele Křížkové, Mgr. Janě Pražákové a Mgr. Petře Pultarové, které vše ve spolupráci s vedením školy skvěle připravily, našim vynikajícím hosteskám i fotografce Lee Kodrlové (absolventce 1.SJG), jejíž snímky zde také zveřejňujeme.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek