VELMI ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ našich studentů na KRAJSKÉ přehlídce AMAVET v Hradci Králové

Dne 21. března 2024 se studenti našeho 1.SJG zúčastnili 5. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji (zkráceně AMAVET), kterou pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., společně s Královéhradeckým krajem, Univerzitou Hradec Králové a dalšími spolupořadateli.


Cílem soutěže AMAVET každoročně je:


   1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků k řešení konkrétních vědeckých a technických projektů, které rozvíjejí tvůrčí schopnosti žáků včetně schopností svoji práci úspěšně prezentovat odborné i široké veřejnosti.


   2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.


   3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Studenti soutěžili ve dvou kategoriích:


Kategorie Junior
Navštěvují v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Královéhradeckém kraji.


Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Královéhradeckém kraji.


Soutěžní projekty studentů:
         Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Podmínky soutěže splnilo z našeho gymnázia celkem 26 studentů. Tito studenti své projekty obhajovali 21. března 2024 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové před odbornými komisemi, sestavenými z akademických pracovníků Univerzity Hradec Králové a spolupracujících pracovišť. Při posuzování projektů byla využívána kritéria – běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská komise vyhodnotila deset nejlepších finálových řešení.


Konkrétní výsledky 5. ročníku AMAVET


Celkem bylo do soutěže AMAVET přihlášeno 44 projektů.

VŠICHNI STUDENTI 1.SJG vzorně reprezentovali naše gymnázium a uspěli se svými obhajobami na akademické půdě Univerzity Hradec Králové.


Bylo uděleno celkem 5 hlavních cen UHK, tj.: Cena rektora Univerzity Hradec Králové, Cena děkana Pedagogické fakulty, Cena děkana Přírodovědecké fakulty, Cena děkana Filozofické fakulty, Cena děkana Fakulty informatiky a managementu.


Z pěti hlavních cen UHK získali studenti PSJG-HK TŘI hlavní ceny.

Z kategorie AMAVET STŘEDOŠKOLÁK postoupilo na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU do Prahy celkem 10 prací. Mezi DESETI postupujícími projekty (z 1. místa) na celostátní přehlídku v Praze postoupili TŘI práce studentů z 1. SJG.


Nejúspěšnější studentkou z našeho gymnázia na Krajské přehlídce AMAVET byla JUDITA MAISNEROVÁ z 2. A, která získala za svůj projekt DVĚ hlavní ocenění.

Podrobnější informace o nejúspěšnějších projektech


AMAVET Junior – 1. místo – Cena děkana Filozofické fakulty UHK
Jméno studenta: Borkowská Ema, 2. F
Název práce: Česko-polské turistické průsečíky
Vedoucí práce: Mgr. Blanka Žitná
Odborný konzultant: neuveden

AMAVET Junior – 1. místo – Cena děkana Fakulty informatiky a managementu UHK
Jméno studenta: Vít Vojtěch, 2. G
Název práce: Robot hledající světlo
Vedoucí práce: doc. Ing. Malý Filip, Ph.D.
Odborný konzultant: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.


AMAVET Středoškolák – 1. místo – Cena děkana Pedagogické fakulty UHK
Jméno studenta: Maisnerová Judita, 2. A
Název práce: Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám
Vedoucí práce: PhDr. Stanislava Vostřelová
Odborný konzultant: neuveden


AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Maisnerová Judita, 2. A
Název práce: Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám
Vedoucí práce: PhDr. Stanislava Vostřelová
Odborný konzultant: neuveden


AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Čmedla Vojtěch
Název práce: Vyslání balónu do vyšší vrstvy atmosféry
Vedoucí práce: doc. Ing. Malý Filip Ph.D.
Odborný konzultant: neuveden

AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Malá Michala, 5. F
Název práce: Izolace obsahových látek z rostliny Cynoglossum officinale
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: RNDr. Romana Prausová, UHK, Přírodovědecká fakulta; PharmDr. Daniela Suchánková, FF UK Hradec KrálovéKlub projektů 1.SJG v Hradci Králové děkuje všem kolegům a kolegyním za spolupráci při přípravě studentských projektů a přípravu na soutěž AMAVET.


Děkujeme rodičům žáků, kteří podpořili vědecké úsilí svých dětí a pomáhali s úspěšnou realizací posterů, prezentací, obhajob a celých projektů.

Mimořádné úsilí projektům věnovali všichni vedoucí projektů, dále speciálně doc. Ing. Malý Filip Ph.D., který zajišťoval finální korekturu posterů, jejich transport a tisk, a Mgr. Gabriela Letovská, které patří velký dík za to, že všechny postery byly včas připraveny pro soutěž AMAVET.Pro Blog připravil RNDr. Michal Hruška

Sdílejte příspěvek