Krajské kolo SOČ – další mimořádný úspěch PSJG

Jednu třetinu všech odborných projektů v Krajském kole SOČ
v Královéhradeckém kraji zpracovali a úspěšně obhájili studenti
Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové

V posledním dubnovém týdnu proběhlo v Královéhradeckém kraji Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) – online. Studenti mohli soutěžit v některém z osmnácti soutěžních oborů. Mezi celkem 42 (39) projekty z jedenácti středních škol celého Královéhradeckého kraje bylo 14 odborných prací studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia. Mezi devíti projekty, které postoupily na celostátní přehlídku SOČ jsou tři projekty, které patří studentům našeho gymnázia. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a postupujícím studentům přejeme nejvyšší ocenění na Celostátní přehlídce SOČ.

Naši studenti získali v roce 2021
v KRAJSKÉM KOLE Středoškolské odborné činnosti
šest prvních míst, čtyři druhá místa, tři třetí místa a jedno čtvrté místo

Přehled umístění soutěžících studentů

1. místa s postupem na Celostátní přehlídku SOČ

Vojtěch Kloud – v oboru 01 Matematika a statistika
Nikola Eva Mádlová – v oboru 06 Zdravotnictví
Karolína Vlčková – v oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

1. místa bez postupu na Celostátní přehlídku SOČ

Eliška Rejchrtová – v oboru 08 Ochrana a tvorba životního prostředí
Daniela Častvajová – v oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Kristýna Halamková – v oboru 13 Ekonomika a řízení

2. MÍSTA

Dominik Veselý – v oboru 02 Fyzika
Terezie Truhlářová – v oboru 03 Chemie
Dominik Brož – v oboru 04 Biologie
Adéla Černohousová – v oboru 16 Historie

3. MÍSTA

Barbora Kopecká – v oboru 04 Biologie
Michaela Hodicová – v oboru 06 Zdravotnictví
Markéta Mourková – v oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

ČTVRTÉ MÍSTO

Michal Madurkay – v oboru 02 Fyzika

Studentské odborné projekty na PSJG-HK

Na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové žáci pracují v průběhu studia na dvou odborných projektech v rámci soutěže Tvořivá klávesnice. Druhý projekt ve druhém ročníku vyššího gymnázia odpovídá Školnímu kolu SOČ. Vítězné soutěžní práce musí splňovat formální a další kritéria, která jsou běžně kladena na bakalářské práce. Studenti s nejlepšími pracemi poté mohou soutěžit ve vyšších kolech soutěže SOČ nebo se účastnit dalších soutěží o odbornou prestiž a ceny v České republice i v zahraničí. Např. také v tomto roce byly práce našich studentů oceněny na mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v Srbsku zlatou a stříbrnou medailí. V minulých letech získali naši studenti ceny Učené společnosti České republiky nebo ocenění v soutěži České hlavičky.

Vzhledem k pandemii Covid-19 se v tomto roce (stejně jako v minulém školním roce) nekonalo okresní kolo SOČ a studenti mohli postoupit přímo do krajského kola za předpokladu, že dodrží stanovené termíny a připraví se na obhajobu projektu. Každý student nominovaný do krajského kola soutěže SOČ měl za úkol dále zlepšit text své práce ze soutěže Tvořivá klávesnice po formální, obsahové, odborné a jazykové stránce a připravit prezentaci PowerPoint pro obhajobu své práce před odbornou komisí. Vzhledem k online režimu soutěžící studenti natáčeli v tomto roce videoprezentace svých projektů – a někteří opakovaně. Všichni se učili nejen správnému psaní a úspěšnému prezentování své práce, ale také zásadám kompozice obrazu, natáčení videa a nahrávání audia. Požadováno bylo i mnoho jiných „maličkostí“, např. vhodné místo natáčení bez rušivých vlivů, nejlepší vhodné oblečení a barevné vyvážení obrazu, optimální osvětlení pro každý záběr, přirozený projev před kamerou, věrohodná mimika, plynulost slovního projevu a mnoho jiných „maličkostí“.

Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem soutěžícím za jejich chuť bojovat, poprat se s překážkami a odhodlání připravit vše tak, aby projekt každého soutěžícího měl šanci zvítězit. Přípravu všichni zvládli bravurně a byla radost s každým studentem spolupracovat v průběhu několika měsíců před vlastní soutěží.

Po odeslání projektů a videoprezentací krajským hodnotícím komisím byly 27. dubna a 28. dubna 2021 soutěžícím studentům zasílány doplňující otázky, na které museli v čase do 120 minut odpovědět členům komisí a v některých případech i doplnit a lépe odůvodnit závěry a výsledky své práce…

Vzkaz studentům příštího ročníku Tvořivé klávesnice

Studenti prvních a třetích ročníků gymnázia, kteří si v tomto roce vybírají svůj projekt a v nejbližší době na něm začnou pracovat, se mohou obrátit na učitele gymnázia a na Klub projektů s dotazy nebo s žádostí o konzultaci. Naším cílem je, aby projekt každého studenta dosáhl takové kvality, aby měl šanci zvítězit v krajském kole SOČ a byl poté úspěšný i na celostátní přehlídce. Je nepsanou skutečností, že umístění v krajském kole SOČ a zejména na celostátní přehlídce SOČ „otevírá středoškolákům dveře“ k úspěšnému studiu na libovolné vysoké škole.

Zpracováním odborných projektů a prací SOČ se každý středoškolák naučí pozitivním zásadám tvorby a psaní kvalitní odborné práce a požadavkům, které nesmí později zanedbat při zpracování své bakalářské a magisterské práce na vysoké škole.

Studenti gymnázia se při práci na svých projektech učí mnoha různým činnostem a postupně mnozí z nich zvládnou různé dovednosti, které se běžně na středních školách neučí. Každý úspěch je pozitivní. Přesto, jak je vidět i z letošních výsledků ani vítězství v Krajském kole SOČ nemusí nutně znamenat postup na celostátní finále. Např. v tomto ročníku SOČ soutěžili v Krajském kole v kategorii 02 Fyzika čtyři studenti různých středních škol a na celostátní přehlídku nepostoupila ani jedna práce – podobně tomu bylo v dalších pěti oborech. Přesné důvody, které mají hodnotící komise k takovým rozhodnutím, neznáme, ale víme, že k vítězné účasti na celostátní přehlídce je nutné si všímat nejen nápadité praktické části každé práce, ale i zdánlivých detailů v textu práce, ve formální úpravě, v grafické úpravě, v pravopisu, v citacích, v popisu obrázků apod. Použiji jedno přirovnání – jestliže např. krasobruslař předvede vynikající volnou jízdu – a pak upadne nebo udělá chybu, bude vynikající, ale většinou nemůže zvítězit. Nejen z těchto důvodů doporučujeme všem studentům, kteří přemýšlejí nad svým novým projektem Tvořivé klávesnice (SOČ), aby již od začátku práce na svém projektu Tvořivá klávesnice pracovali smysluplně a stanovili si splnitelný a současně nejvyšší možný cíl. Na stránkách školy každý student najde potřebné náměty, jak mají úspěšné projekty vypadat, co by nemělo být zanedbáno a mnoho jiných informací, které všem doporučujeme si přečíst.

Velmi rádi bych touto cestou poděkovali nejen studentům, ale všem vedoucím studentských projektů z řad učitelů gymnázia a všem odborným konzultantům, kteří vedli a vedou studentské projekty a aktivně se účastnili přípravy soutěžících studentů na soutěž. Rovněž děkujeme akademickým pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů a pracovišť za trpělivost s našimi studenty a souhlas s prací našich studentů ve specializovaných laboratořích.

Třem našim studentům přejeme znovu nejvyšší umístění na Celostátní přehlídce SOČ 2021 a s mnoha ostatními studenty gymnázia se těšíme na setkání a na špičkové výsledky jejich práce v dalším ročníku Tvořivé klávesnice a SOČ 2022.

RNDr. Michal Hruška

Přehled studentů a jejich soutěžních projektů – KRAJSKÉ KOLO SOČ 2021

1. místa s postupem na Celostátní přehlídku SOČ

Vojtěch Kloud 6. G – obor 01 Matematika a statistika
Název práce: Rozšíření derivace pomocí teorie stability
Konzultant: Mgr. Ondřej Hospodka
Odborný konzultant: doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D., RNDr. Daniel Cameron Campbell, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové – katedra matematiky

Nikola Eva Mádlová 6. G – obor 06 Zdravotnictví
Název práce: Hledání nových ligandů k objasnění farmakotoxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Karolína Vlčková 2. A – obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Název práce: Zvládání stresu u studentů gymnázií
Konzultant: PaedDr. Irena Jelínková
Odborný konzultant: PhDr. Stanislava Vostřelová, Mgr. Eva Čermáková

1. místa bez postupu na Celostátní přehlídku SOČ

Eliška Rejchrtová 4. F– obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí
Název práce: Problematika umělého zasněžování ve vybraných lokalitách Královéhradeckého kraje
Konzultant: Mgr. Petra Poláčková
Odborný konzultant: Ing. Simona Munzarová, Ph.D.; Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Daniela Častvajová 2. A – obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Téma práce: Pracovní sešit znakového jazyka pro první stupeň základních škol
Konzultant: Mgr. Jana Pražáková

Kristýna Halamková 4. G – obor 13 Ekonomika a řízení
Název práce: Branding a vizuální styl
Konzultant: doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.

2. MÍSTA

Dominik Veselý 5. F – obor 02 Fyzika
Téma práce: Měření vybraných fyzikálních vlastností pevných látek
Konzultant: Mgr. Marcela Čechová
Odborný konzultant: Ing. Petr Košťál, Ph.D.; Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Terezie Truhlářová 4. F – obor 03 Chemie
Téma práce: Teplotní zátěž léčivých přípravků v podmínkách letecké záchranné služby
Konzultant: Ing. Klára Vydrová
Odborný konzultant: MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC

Dominik Brož 4. F – obor 04 Biologie
Téma práce: Incidence a následky úrazů spojených s populárními sporty v Pardubicích a jejich možná prevence
Konzultant: Mgr. Petra Poláčková
MUDr. Jiří Neumann, Český olympijský tým

Adéla Černohousová 2. A – obor 16 Historie
Téma práce: Perzekuce křesťanů za komunistického režimu
Konzultant: Mgr. Jakub Oblídal

3. MÍSTA

Barbora Kopecká 4. F – obor 04 Biologie
Téma práce: Barevné vnímání želv
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: RNDr. Pavel Moucha, ZOO Dvůr Králové nad Labem

Michaela Hodicová 4. F – obor 06 Zdravotnictví
Téma práce: Vliv Marfanova syndromu na život člověka
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D. – Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení lékařské genetiky

Markéta Mourková 2. A – obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Téma práce: Úpravy povinné četby
Konzultant: Mgr. Michaela Křížková

ČTVRTÉ MÍSTO

Michal Madurkay 4. G – obor 02 Fyzika
Název práce: Balistika
Konzultant: Mgr. Ondřej Hospodka

Interview s Tiborem Malinským aneb S přírodovědcem o umění

K rozhovoru jsme si pozvali studenta PSJG Tibora Malinského (6.G), nedávno oceněného v literární soutěži Alexandry Berkové. Známější jsou ovšem jeho úspěchy v oblasti přírodních věd. Opakovaně se stal vítězem krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), v roce 2019 v oblasti chemie (práce Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí), letos v oboru ochrana a tvorba životného prostředí (práce Studium reakčních procesů v rámci sanační metody in situ chemické oxidace). Výborných výsledků dosáhl i v celostátních kolech SOČ – v letech 20192020 5. a 6. místo! V roce 2019 se stal také laureátem celostátního projektu České hlavičky (1. místo v kategorii GENUS, tj. v oblasti přírodních věd – chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie ad.), ocenění přebíral v přímém přenosu České televize.

Většina z vás zná jako přírodovědce, avšak věnujete se i umění.

K umění, řekl bych, mám vztah již odmalička. Začalo to zhruba ve čtvrté třídě, když jsem začal hrát na kytaru. Nejdříve jsem hrával na klasickou akustickou kytaru, to mě ovšem příliš nebavilo, a po poznání rock’n’rollu jsem začal hrát na elektrickou kytaru. Za sebou mám již pár kapel a několik koncertů a v současné době se věnuji nahrávání.

Zkoušel jste hrát i na nějaké další hudební nástroje?

Ano, v sedmé třídě jsem se snažil přibrat i klavír, ale má učitelka přestala vyučovat a já jsem v tom už nepokračoval. Později jsem projevil snahu i zpívat, ale po roční stáži v USA jsem se ke zpěvu již nevrátil. Tam jsem ale hrál na kontrabas ve školním orchestru.

A co literatura? Jak jste se dostal k ní?

Domnívám se, že to byl takový přirozený vývoj. Ve škole jsme psali slohy a já si po škole četl. Později jsem zatoužil také něco napsat, o čem by se později vyučovalo ve školách (smích).

Pokud vím, vydal jste již jednu básnickou sbírku.

Ano, v říjnu to bude rok od jejího vydání. Sbírka nese název Katastrofie aneb Čtvrt melounu je více než půl jablka, ale do školních osnov se ještě nedostala. Obsahuje 31 básní, z nichž většina jsou epické příběhy, nicméně k naleznutí jsou i lyrické sonety, villonské balady či nějaké mé vlastní útvary. Domnívám se, že každý čtenář si v ní najde něco svého.

A jak jste se dostal k próze? Cenu v literární soutěži Alexandry Berkové jste dostal přeci za prózu, ne poezii.

Původně jsem se vlastně věnoval vždycky próze, až v poslední době jsem se přiklonil i k poezii. Do zmíněné soutěže jsem zaslal povídku žánru, který bych označil jako experimentální prózu. Povídka se jmenuje Návštěva Kurypánů. V textu jsem experimentoval s figurou, kterou jsem doposud ještě nikde neviděl. V podstatě jde o mylné přirovnání, kdy slova zní stejně, avšak významem se liší, např. vláčný jako vláček, sladký jako sládek nebo levný jako levandule. Čtenář tak přesně neví, jaký předmět skutečně je, a jeho skutečnou podobu musí vyvodit na základě okolností.

Porotě se váš experiment, jak vidno, líbil, když jste získal čestné uznání. Může si vaši povídku přečíst i běžný čtenář, ne jen porotce?

Povídku jsem zatím nikde oficiálně nezveřejňoval, jestli ji zveřejňovali pořadatelé soutěže, to nevím. Kdyby si ji někdo chtěl přečíst, může se na mě obrátit, odmítnutí nehrozí.

Čtenářům to mohu jen doporučit, protože váš experiment je skutečně experimentální. Pracujete i na dalších prózách?

Psaní není činnost jako třeba bruslení. Není to tak, že by člověk šel na rybník, začne bruslit, a pak skončí. Psaní je činnost, kterou člověk dělá neustále. Konstantně přemýšlím o nových nápadech, příbězích, způsobu vyjádření se, či o jiných experimentech, které se s jazykem, literaturou obecně, dají provést. V současné době se sice věnuji více hudbě na úkor literatury, nicméně o psaní a nápadech přemýšlím neustále.

Pokud vím, tak se v současné době chystáte přihlasit do jedné zvláštní literární soutěže, které se říká písmená maturitní práce. Tak se na ni budu těšit a budu vám také držet palce, aby dopadla stejně dobře jako vaše úspěšná povídka.

Mgr. Jiří Aubris

Poznámky k fotogalerii:

Na prvním snímku je Tibor Malinský se svou básnickou prvotinou, na druhém přebírá ocenění na setkání představitelů Královéhradeckého kraje s vítězi krajských kol oborovýh soutěží, na třetím přebírá ocenění pro tři nejúspěšnější studenty PSJG a na čtvrtém cenu za 1. místo v celostátním projektu České hlavičky.

NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE SOČ PSJG mezi třemi nejúspěšnějšími školami v ČR

Obhajoby vědeckých projektů šesti studentů

NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI (SOČ)

zajistily Prvnímu soukromému jazykovému gymnáziu místo

v 1. trojici nejúspěšnějších škol České republiky

Třináctého a čtrnáctého června 2020 probíhala celostátní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). SOČ je soutěž středoškolských vědeckých projektů vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Důležitou roli v celém průběhu soutěže mají spolupracující organizace, mezi které patří nejen střední školy, ale také školy vysoké a výzkumné ústavy včetně pracovišť České akademie věd.
V tomto školním roce byly pro konání většiny postupových kol i pro celostátní přehlídku plně využity informační technologie. Přes všechna omezení se letošní ročník SOČ konal ve stejném rozsahu jako v letech předcházejících. Krajských kol se účastnilo téměř 900 autorů odborných prací SOČ a do finále postoupilo v osmnácti soutěžních oborech 274 soutěžních prací od 294 autorů (studentů středních škol).

Z Prvního soukromého jazykového gymnázia vybraly KRAJSKÉ hodnotící komise SOČ na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU SOČ práce celkem ŠESTI studentů, kteří vybojovali:

2. místo v oboru č. 3 CHEMIE: Nikola Eva MÁDLOVÁ

3. místo v oboru č. 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:

Eliška DVOŘÁKOVÁ

6. místo v oboru č. 8 Ochrana a tvorba životního prostředí:

Tibor MALINSKÝ

9. místo v oboru č. 13 Ekonomika a řízení: Ivana KNOULICHOVÁ

11. místo v oboru č. 6 zdravotnictví: Helena PETRÁŇOVÁ

12. místo v oboru č. 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie: Matyáš NOVOTNÝ Pokračování textu NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE SOČ PSJG mezi třemi nejúspěšnějšími školami v ČR

Třetina cen Učené společnosti studentům PSJG

TŘI z celkem deseti cen v rámci celé České republiky
udělila Učená společnost České republiky
studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia

V úterý 19. května 2020 proběhlo v upraveném režimu (bez přístupu veřejnosti), s následným on-line přenosem přednášek, XXVI. valné shromáždění Učené společnosti České republiky, na kterém byly vyhlášeny ceny v kategorii „mladší vědecký pracovník“ a „středoškolský student“, ceny pro pedagogy a dále nositelé medaile za zásluhy o rozvoj vědy NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE.

Komise Učené společnosti ČR na základě posouzení kvality práce studenta, ohlasů této práce a dalších kritérií, udělila celkem 10 cen v kategorii „středoškolský student“. Tři mimořádná a NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ ocenění ze všech přihlášených studentů z celé České republiky získali za vynikající výsledky svých projektů a studentskou vědeckou práci:

Helena Petráňová

Vojtěch Kloud

Martin Osowski

Oceněným studentům blahopřejeme.

Za Klub projektů RNDr. Michal Hruška

Více informací:

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti: „Hlavním naším cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Snaha předních českých vědců v čele s prof. Otto Wichterlem vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace, reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice.

Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Byla vytvořena 36 členy Nadace pro obnovu Učené společnosti, kteří se stali jejími zakládacími členy. Další členové Učené společnosti byli v souladu se statuty voleni na výročních valných shromážděních, obdobně jako čestní členové. V lednu 2015 došlo k významným změnám stanov; kategorie řádných členů zůstala, čestní členové byli přejmenováni na členy zahraniční a bylo zavedeno emeritní členství. V současné době má Učená společnost 104 členů řádných, 49 členů zahraničních a 13 členů emeritních. Výkonným orgánem Učené společnosti je její Rada složená z osmi řádných členů.“

Složení Rady Učené společnosti pro období květen 2020 až květen 2022

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. – předseda

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – 1. místopředseda

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. – 2. místopředsedkyně

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – vědecký tajemník

RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních

RNDr. Ivo Starý, CSc. – předseda II. sekce věd chemických

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – předseda IV. sekce věd společenských a humanitních Pokračování textu Třetina cen Učené společnosti studentům PSJG