Třetina cen Učené společnosti studentům PSJG

TŘI z celkem deseti cen v rámci celé České republiky
udělila Učená společnost České republiky
studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia

V úterý 19. května 2020 proběhlo v upraveném režimu (bez přístupu veřejnosti), s následným on-line přenosem přednášek, XXVI. valné shromáždění Učené společnosti České republiky, na kterém byly vyhlášeny ceny v kategorii „mladší vědecký pracovník“ a „středoškolský student“, ceny pro pedagogy a dále nositelé medaile za zásluhy o rozvoj vědy NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE.

Komise Učené společnosti ČR na základě posouzení kvality práce studenta, ohlasů této práce a dalších kritérií, udělila celkem 10 cen v kategorii „středoškolský student“. Tři mimořádná a NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ ocenění ze všech přihlášených studentů z celé České republiky získali za vynikající výsledky svých projektů a studentskou vědeckou práci:

Helena Petráňová

Vojtěch Kloud

Martin Osowski

Oceněným studentům blahopřejeme.

Za Klub projektů RNDr. Michal Hruška

Více informací:

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti: „Hlavním naším cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Snaha předních českých vědců v čele s prof. Otto Wichterlem vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace, reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice.

Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Byla vytvořena 36 členy Nadace pro obnovu Učené společnosti, kteří se stali jejími zakládacími členy. Další členové Učené společnosti byli v souladu se statuty voleni na výročních valných shromážděních, obdobně jako čestní členové. V lednu 2015 došlo k významným změnám stanov; kategorie řádných členů zůstala, čestní členové byli přejmenováni na členy zahraniční a bylo zavedeno emeritní členství. V současné době má Učená společnost 104 členů řádných, 49 členů zahraničních a 13 členů emeritních. Výkonným orgánem Učené společnosti je její Rada složená z osmi řádných členů.“

Složení Rady Učené společnosti pro období květen 2020 až květen 2022

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. – předseda

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – 1. místopředseda

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. – 2. místopředsedkyně

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – vědecký tajemník

RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních

RNDr. Ivo Starý, CSc. – předseda II. sekce věd chemických

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – předseda IV. sekce věd společenských a humanitních

Mezi členy společnosti patří dále např.: prof. RNDr. Václav Pačes DrSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA; prof. Ing. Jiří Drahoš DrSc., Dr.h.c; prof. RNDr. Boris Vyskot; prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a další.

Akademičtí pracovníci Učené společnosti České republiky udělují Cenu Učené společnosti ČR každoročně nejvýše deseti studentům z celé ČR. Na cenu Učené společnosti České republiky navrhl, podle úrovně zpracovaných vědeckých projektů, dosažených výsledků v projektových soutěžích a podkladů zpracovaných vedoucím Klubu projektů RNDr. Michalem Hruškou, ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislav Bartůška celkem SEDM studentů:

Kloud Vojtěch

Název práce: Optimalizace délky křivek v rovině

Odborný konzultant: doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové, katedra matematiky

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka

Úspěchy Vojtěcha Klouda ke dni návrhu na cenu Učené společnosti České republiky:

 • SOČ 2019 – obor 1 MATEMATIKA A STATISTIKA – 1. místo v OKRESNÍM a KRAJSKÉM kole SOČ
 • SOČ 2019 – obor 1 MATEMATIKA A STATISTIKA – 2. místo na CELOSTÁTNÍ přehlídce SOČ v Opavě, 2019
 • Finalista s právem účasti na největší, nejprestižnější a nejtěžší mezinárodní vědecké konferenci středoškolských studentů na světě, The International Science and Engineering Fair 2020 (ISEF 2020, Anaheim, California, USA)

Mádlová Nikola Eva

Název práce: Syntéza potenciálních antituberkulotik

Odborný konzultant: Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Martinec; RNDr. Michal Hruška

Úspěchy Nikoly Evy Mádlové ke dni návrhu na cenu Učené společnosti České republiky:

 • 1. místo na MEZINÁRODNÍ konferenci s účastí 150 studentů z 26 zemí světa, zlatá medaile; The 26th International Conference of Young Scientists (ICYS), Mandarin Court Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 2019
 • 1. místo v KRAJSKÉM kole v Hradci Králové, EXPO Science AMAVET, 2019
 • 7. místo v NÁRODNÍM FINÁLE EXPO Science AMAVET s právem účasti na 40. ročníku Beijing Youth Science Creation Competition, Čína 2020
 • EXPO Science AMAVET, prezentování odborných projektů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, 2019
 • Cena pro nejúspěšnější studenty Prvního soukromého jazykového gymnázia za přítomnosti děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a dalších osobností v hotelu Alessandria, Hradec Králové, 2017 a 2019
 • Certificate of Achievement, EF SET EF STANDARD ENGLISH TEST, EFSET Level C2
 • Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Absolutní vítěz ve hře na saxofon, 2018

Malinský Tibor

Název práce: Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí

Odborný konzultant: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.; Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Úspěchy Tibora Malinského ke dni návrhu na cenu Učené společnosti České republiky:

 • Celostátní soutěž České hlavičky 2019 – LAUREÁT hlavní ceny (1. místo) v rámci České republiky v kategorii GENUS (cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu – s výjimkou fyziky a matematiky – či z oblasti přírodních věd)
 • Cena pro nejúspěšnější studenty Prvního soukromého jazykového gymnázia za přítomnosti děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a dalších osobností v hotelu Alessandria, 2019
 • SOČ 2019 – obor 3 CHEMIE – 5. místo na CELOSTÁTNÍ přehlídce SOČ v Opavě
 • SOČ 2019 – obor 3 CHEMIE – 1. místo v KRAJSKÉM kole SOČ v Hradci Králové
 • SOČ 2019 – obor 3 CHEMIE – 2. místo v OKRESNÍM kole SOČ v Hradci Králové

Osowski Martin

Název práce: Možnosti využití Anellovirů jako biomarkeru imunitního systému

Odborný konzultant: RNDr. Martina Saláková; Ph.D.; Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV); Průmyslová 595; 252 20 Vestec

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Úspěchy Martina Osowského dni návrhu na cenu Učené společnosti České republiky:

 • SOČ 2019 – obor 4 BIOLOGIE – 13. místo na CELOSTÁTNÍ přehlídce SOČ v Opavě
 • SOČ 2019 – obor 4 BIOLOGIE – 1. místo v KRAJSKÉM kole SOČ v Hradci Králové
 • SOČ 2019 – obor 4 BIOLOGIE – 1. místo v OKRESNÍM kole SOČ v Hradci Králové
 • Certificate of Proficiency in English; Cambridge Assessment English – CEFR Level C2; 2019
 • GOETHE-ZETRIFIKAT B1
 • Cena děkana za 2. místo v ústředním kole 31. ročníku Turnaje mladých fyziků; FJFI ČVUT Praha, 2018

Petráňová Helena

Název práce: Analýza glyfosátu nejen v Roundup Ready rostlinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Odborný konzultant: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta; Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1285

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Úspěchy Heleny Petráňové ke dni návrhu na cenu Učené společnosti České republiky:

 • 1. místo v místním kole IX. Ročníku soutěže Young People in European Forests (YPEF); 2019
 • 2. místo v regionálním kole IX. Ročníku soutěže Young People in European Forests (YPEF), 2019
 • SOČ 2019 – obor 8 OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – 2. místo v KRAJSKÉM kole
 • SOČ 2019 – obor 8 OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – 1. místo v OKRESNÍM kole
 • 7. místo v KRAJSKÉM kole Ekologické olympiády, 2019
 • České hlavičky 2019, 3. místo v rámci České republiky v kategorii Mimořádná cena společnosti Veolia „Ochrana životního prostředí“
 • Úspěšný řešitel – KRAJSKÉ kolo – CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, 2018 a 2019
 • Řešitel – KRAJSKÉ kolo, BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 2018 a 019

Solař Filip

Název práce: Planární kmity piezoelektrických keramických rezonátorů

Odborný konzultant: prof. Jiří Erhart, Ph.D.; Technická univerzita Liberec

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka

Úspěchy Filipa Solaře ke dni návrhu na cenu Učené společnosti České republiky:

 • SOČ 2019 – obor 2 FYZIKA – 1. místo v OKRESNÍM kole, 2018 a 2019
 • SOČ 2019 – obor 2 FYZIKA – 1. místo v KRAJSKÉM kole, 2018 a 2019
 • Special Prize in Physics; INERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS, XXV International Conference of Young Scientists in Belgrade, Serbia
 • Special Prize in Physics; INERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS, International Conference of Young Scientists; Mandarin Court Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia

Šimková Markéta

Název práce: Stanovení ledvinné toxicity inhibitorů BRAF in vitro; 2019

Odborný konzultant: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., RNDr. Jana Maixnerová, Ph.D.; Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Název práce: Srovnání účinnosti kvarterního a nekvarterního reaktivátoru, 2018

Odborný konzultant: kpt. PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D., Katedra toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzita obrany

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Název práce: Způsoby života karetky novoguinejské (Carettochelys insculpta) v České republice a některé možnosti pro zlepšování welfare v zajetí chovaných skupin jedinců, 2017

Odborný konzultant: prof. MVDr. Zdeně Knotek CSc., Dipl. ECZM, přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Úspěchy Markéty Šimkové ke dni návrhu na cenu Učené společnosti České republiky:

 • Celostátní soutěž České hlavičky 2019; 2. místo v rámci České republiky v kategorii GENUS (cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd)
 • 2. místo v mezinárodní soutěži – International Conference Of Young Scientists (ICYS 2019) – Mandarin Court Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Silver Medal
 • Celostátní kolo olympiády ve francouzském jazyce, 2019
 • SOČ 2019 – obor 4 BIOLOGIE – 2. místo v OKRESNÍM KOLE, 2019
 • SOČ 2019 – obor 4 BIOLOGIE – 2. místo v KRAJSKÉM KOLE/licitace o postup na celostátní přehlídku SOČ 2019 Opava
 • účastník Letní školy pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol s názvem „Chemie pro život“; VŠCHT Praha 11
 • Cena pro nejúspěšnější studenty Prvního soukromého jazykového gymnázia za přítomnosti děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a dalších osobností v hotelu Alessandria, Hradec Králové, 2017, 2018, 2019
 • Účast na mezinárodní konferenci, International Conference Of Young Scientists in Belgrade (ICYS) 2018 – Srbsko
 • SOČ 2018 – obor 3 CHEMIE – 4. místo v KRAJSKÉM kole
 • Speciální ocenění na mezinárodní konferenci, International Conference Of Young Scientists (ICYS) 2017 – Německo – Stuttgart – Special Award
 • 4. místo v KRAJSKÉM kole Ekologické olympiády, 2017
 • 2. místo v KRAJSKÉ kole soutěže ve francouzském jazyce – kategorie B1, 2017

Děkujeme všem učitelům Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, kteří spolupracují se studenty a mají svůj podíl na úspěších vědeckých projektů studentů. Dovolím si jedno přirovnání: Jestliže sestavíme z nejlepších hokejistů hokejový tým, bude jistě výborný, ale ještě nemusí vyhrát žádný světový turnaj. Teprve často jen málo viditelná práce trenéra a souhra mnoha různých dalších okolností a faktorů, které je třeba vytrvale hledat, může zajistit vítězství. Přejeme všem novým studentům, kteří s vědeckou prací začínají, mnoho trpělivosti a vlastních dobrých nápadů – a přejeme si, aby ještě více spolupracovali se všemi svými vedoucími svých prací, kteří každoročně odvádějí skvělou práci.

Děkujeme VŠEM spolupracujícím akademickým pracovníkům vysokých škol, univerzit a výzkumných pracovišť České republiky za podporu a ochotu být odbornými konzultanty a vést našim studentům jejich projekty. Děkujeme všem spolupracujícím pracovištím za souhlas se vstupem našich studentů na jejich pracoviště, do jejich laboratoří a široké možnosti práce s často unikátním přístrojovým vybavením.

Studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové získali tři z deseti hlavních cen Učené společnosti České republiky, ale podle našeho názoru by si toto vysoké ocenění plně zasloužilo všech sedm výše jmenovaných studentů za dlouhodobé a vytrvalé úsilí objevovat nové věci, překonávat překážky a za úspěšné obhajoby svých prací před odbornými komisemi. Všichni noví studenti by měli vědět, že výše uvedené výsledky vědecké výzkumné práce se nedostavily „samy o sobě“ ani najednou – a jak se říká „Nejhorší je začít!“ ZAČNĚTE! Nový ročník projektových soutěží právě začíná.

Ještě jednou blahopřejeme k získání ceny Učené společnosti ČR

Heleně Petráňové

Vojtěchu Kloudovi

Martinu Osowskému

Ocenění studenti nemohli být z důvodu koronavirové pandemie přítomni na slavností části shromáždění, která musela být zrušena. Ceny by studentům měly být předány v náhradním termínu.

RNDr. Michal Hruška

Sdílejte příspěvek