FYZIKÁLNÍ PALETA

Fyzika je krásný předmět v tom, že spoustu pokusů si mohou žáci vyzkoušet sami doma. Kvůli obohacení výuky fyziky jsme se rozhodli vytvořit projekt Fyzikální paleta, ve kterém si žáci mohli vybrat několik úkolů a ty zpracovat podle zadání. Projekt se týkal terciánů a kvartánů, terciáni vybírali z devatenácti domácích experimentů, pěti příkladů a tří článků, kvartáni vybírali ze čtrnácti experimentů, jedenácti příkladů, pěti článků a jedné úvahy. Cílem obou ročníků bylo si poskládat z výběru alespoň dvanáct bodů a zpracovat pokusy tak, aby bylo jasné, co si z nich odnáší. K nahlédnutí je pouze výběr pokusů od žáků.

Bc. Anežka Hovorková

Dvě PRVNÍ místa a jedno sedmé místo na celostátní přehlídce SOČ

Dvě PRVNÍ místa a jedno sedmé místo
na celostátní přehlídce SOČ
získali studenti
Prvního soukromého jazykového gymnázia

Od jedenáctého do třináctého června 2021 probíhala online celostátní soutěžní přehlídka soutěžních projektů Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Trojice studentů našeho gymnázia byla mimořádně úspěšná v oborech 6 ZDRAVOTNICTVÍ, 1 MATEMATIKA a STATISTIKA, 14 PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE A PROBLEMATIKA VOLNÉHO ČASU (výsledková listina).

OBOR 6 – zdravotnictví

1. místo (1/16)

Název práce: Hledání nových ligandů k objasnění farmakotoxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru

Autor: Nikola Eva Mádlová

Škola: První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, Hradec Králové

Video: https://youtu.be/H_jVegkTysU

Kraj: Královéhradecký

Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS „Život a zdraví člověka“

Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži

Cena CZ.NIC (2000 Kč); Cena MŠMT (kniha)

Cena Národního centra pro mladé chemiky – knižní poukázky (1. místo)

Cena ředitele Fyziologického ústavu AV, v.v.i (1. místo);

Cena TalentStarter centra Technecium & JHV Engineering

OBOR 1 – matematika a statistika

1. místo (1/14)

Název práce: Rozšíření derivace pomocí teorie stability

Autor: Vojtěch Kloud

Škola: První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875,

Hradec Králové

Video: https://youtu.be/0WsE78YIJso

Kraj: Královéhradecký

Zvláštní cena: Návrh na cenu Nadačního fondu J. Heyrovského

Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži

Cena CZ.NIC (2000 Kč)

Cena MŠMT (kniha)

Cena ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské – poukázky Alza

(1. místo – 3000 Kč)

OBOR – 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

7. místo (7/15)

Název práce: Zvládání stresu u studentů gymnázií

Autor: Karolína Vlčková

Škola: První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875,

Hradec Králové

Video: https://youtu.be/SNdgyudR0dk

Kraj: Královéhradecký

Trojici nejúspěšnějších studentů velmi gratulujeme a věříme, že dosažené úspěchy budou velkou pozitivní inspirací nejen pro ně samotné, ale také pro další studenty našeho gymnázia.

 RNDr. Michal Hruška


PĚT z celkem dvaceti nejvyšších možných ocenění získali studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia

V úterý 11. května 2021 proběhlo v online přímém přenosu XXVII. Valné shromáždění Učené společnosti České republiky, na kterém byly veřejně vyhlášeny také ceny Učené společnosti České republiky v kategorii „středoškolský student“.

Přední vědečtí pracovníci České republiky, členové Učené společnosti České republiky, každoročně udělují DESETI nejlepším středoškolákům ze všech středních škol České republiky, kteří zpracovali odbornou práci, Cenu Učené společnosti České republiky. Práce vybírají z nejlepších projektů středoškolských studentů, kteří upoutali pozornost odborných porot např. na Celostátní přehlídce SOČ a jiných projektových soutěžích. Vzhledem k opatřením proti koronaviru nebyly v roce 2020 Ceny Učené společnosti veřejně vyhlášeny a byly zveřejněny a medializovány až na zasedání v tomto roce.

V roce 2020 získali TŘI ceny z celkem DESETI cen Učené společnosti České republiky za vynikající výsledky své práce dva studenti a jedna studentka Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové:

Helena Petráňová

Vojtěch Kloud

Martin Osowski

V roce 2021 získali DVĚ z celkem deseti Cen Učené společnosti České republiky studentka a student PSJG-HK:

Nikola Eva MÁDLOVÁ

Tibor MALINSKÝ

Oceněným studentům blahopřejeme k mimořádnému ocenění jejich práce a věříme, že pro ostatní žáky gymnázia mohou být výsledky pětice jmenovaných studentů pozitivní motivací k tomu, aby také oni v příštím roce získali nejen výborné známky na vysvědčení, ale také nejvyšší ceny v projektových, předmětových a jiných soutěžích a činnostech.

Za Klub projektů RNDr. Michal Hruška

Podrobnější informace o odborných projektech oceněných studentů

Petráňová Helena

Název práce: Analýza glyfosátu nejen v Roundup Ready rostlinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Odborný konzultant: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta; Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1285
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Kloud Vojtěch

Název práce: Optimalizace délky křivek v rovině
Odborný konzultant: doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové, katedra matematiky
Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka

Osowski Martin

Název práce: Možnosti využití Anellovirů jako biomarkeru imunitního systému
Odborný konzultant: RNDr. Martina Saláková, Ph.D.; Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV); Průmyslová 595; 252 20 Vestec
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Mádlová Nikola Eva

Název práce: Syntéza potenciálních antituberkulotik
Odborný konzultant: Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; RNDr. Zdeněk Martinec

Malinský Tibor

Název práce: Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí
Odborný konzultant: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.; Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Základní informace u Učené společnosti ČESKÉ REPUBLIKY

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti: „Hlavním naším cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Snaha předních českých vědců v čele s prof. Otto Wichterlem vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice.

Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Byla vytvořena 36 členy Nadace pro obnovu Učené společnosti, kteří se stali jejími zakládajícími členy. Další členové Učené společnosti byli v souladu se statuty voleni na výročních valných shromážděních, obdobně jako čestní členové. V lednu 2015 došlo k významným změnám stanov; kategorie řádných členů zůstala, čestní členové byli přejmenováni na členy zahraniční a bylo zavedeno emeritní členství. V současné době má Učená společnost České republiky 91 členů řádných, 49 členů zahraničních a 18 členů emeritních. Výkonným orgánem Učené společnosti je její Rada složená z osmi řádných členů.

Složení Rady Učené společnosti pro období květen 2020 až květen 2022

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. – předseda
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – 1. místopředseda
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. – 2. místopředsedkyně
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – vědecký tajemník
RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
RNDr. Ivo Starý, CSc. – předseda II. sekce věd chemických
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – předseda IV. sekce věd společenských a humanitních


Mezi členy společnosti patří dále např.: prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA; prof. Ing. Jiří Drahoš DrSc., dr.h.c; prof. RNDr. Boris Vyskot; prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; prof. RNDr. Helena IIInerová, DrSc.; RNDr. Jiří Grygar a další.

Děkujeme všem učitelům Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, kteří spolupracují se studenty a mají svůj podíl na úspěších vědeckých projektů studentů. Děkujeme VŠEM spolupracujícím akademickým pracovníkům vysokých škol, univerzit a výzkumných pracovišť České republiky za podporu a ochotu být odbornými konzultanty a vést našim studentům jejich projekty. Děkujeme všem spolupracujícím pracovištím za souhlas se vstupem našich studentů na jejich pracoviště a do laboratoří, děkujeme za široké možnosti práce s často unikátním přístrojovým vybavením.

Všem novým studentům, kteří se připravují na řešení svých projektů v rámci školní soutěže Tvořivá klávesnice, přejeme, aby si vybrali práce, které je budou bavit a které budou řešit zajímavé, poutavé, úžasné, nové a zatím nepoznané skutečnosti. Věda je ve své podstatě zvědavost, usilovná snaha pochopit zatím nepoznané a touha být v novém poznávání PRVNÍ, kdo odpoví na tajuplné otázky, kdo vyřeší studovaný problém, kdo poodhalí neznámé… Studenti tercií (prvního ročníku šestiletého gymnázia) a studenti kvint (třetího ročníku šestiletého gymnázia) – vyberte si sami svůj vhodný projekt, začněte řešit zatím neobjevené – a buďte také nejlepšími a prvními!

RNDr. Michal Hruška

Úvodní slovo na XXVII. valném shromáždění Učené společnosti měl předseda Rady učené společnosti České republiky Pavel Jungwirth; prof., Mgr., DSc., * 1966; Obor, specializace: teoretická chemie

Koronavirový stisk rukou“ pro – na Valném shromáždění Učené společnosti České republiky také oceněného Daniela Stacha, televizního redaktora a úspěšného moderátora pořadu Hyde Park Civilizace.

Pozn.: Oceněným pěti studentům PSJG-HK a také oceněným studentům dalších středních škol budou, vzhledem k trvajícím opatřením proti koronaviru, diplomy a ceny předány jiným způsobem.

Pozn. redakce:
seznam nositelů cen Učené společnosti ČR za rok 2020
seznam nositelů cen Učené společnosti ČR za rok 2021
XXVII. Valné shromáždění Učené společnosti České republiky (vyhlášení cen Učené společnosti od 47:50)

Krajské kolo SOČ – další mimořádný úspěch PSJG

Jednu třetinu všech odborných projektů v Krajském kole SOČ
v Královéhradeckém kraji zpracovali a úspěšně obhájili studenti
Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové

V posledním dubnovém týdnu proběhlo v Královéhradeckém kraji Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) – online. Studenti mohli soutěžit v některém z osmnácti soutěžních oborů. Mezi celkem 42 (39) projekty z jedenácti středních škol celého Královéhradeckého kraje bylo 14 odborných prací studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia. Mezi devíti projekty, které postoupily na celostátní přehlídku SOČ jsou tři projekty, které patří studentům našeho gymnázia. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a postupujícím studentům přejeme nejvyšší ocenění na Celostátní přehlídce SOČ.

Naši studenti získali v roce 2021
v KRAJSKÉM KOLE Středoškolské odborné činnosti
šest prvních míst, čtyři druhá místa, tři třetí místa a jedno čtvrté místo

Přehled umístění soutěžících studentů

1. místa s postupem na Celostátní přehlídku SOČ

Vojtěch Kloud – v oboru 01 Matematika a statistika
Nikola Eva Mádlová – v oboru 06 Zdravotnictví
Karolína Vlčková – v oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

1. místa bez postupu na Celostátní přehlídku SOČ

Eliška Rejchrtová – v oboru 08 Ochrana a tvorba životního prostředí
Daniela Častvajová – v oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Kristýna Halamková – v oboru 13 Ekonomika a řízení

2. MÍSTA

Dominik Veselý – v oboru 02 Fyzika
Terezie Truhlářová – v oboru 03 Chemie
Dominik Brož – v oboru 04 Biologie
Adéla Černohousová – v oboru 16 Historie

3. MÍSTA

Barbora Kopecká – v oboru 04 Biologie
Michaela Hodicová – v oboru 06 Zdravotnictví
Markéta Mourková – v oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

ČTVRTÉ MÍSTO

Michal Madurkay – v oboru 02 Fyzika

Studentské odborné projekty na PSJG-HK

Na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové žáci pracují v průběhu studia na dvou odborných projektech v rámci soutěže Tvořivá klávesnice. Druhý projekt ve druhém ročníku vyššího gymnázia odpovídá Školnímu kolu SOČ. Vítězné soutěžní práce musí splňovat formální a další kritéria, která jsou běžně kladena na bakalářské práce. Studenti s nejlepšími pracemi poté mohou soutěžit ve vyšších kolech soutěže SOČ nebo se účastnit dalších soutěží o odbornou prestiž a ceny v České republice i v zahraničí. Např. také v tomto roce byly práce našich studentů oceněny na mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v Srbsku zlatou a stříbrnou medailí. V minulých letech získali naši studenti ceny Učené společnosti České republiky nebo ocenění v soutěži České hlavičky.

Vzhledem k pandemii Covid-19 se v tomto roce (stejně jako v minulém školním roce) nekonalo okresní kolo SOČ a studenti mohli postoupit přímo do krajského kola za předpokladu, že dodrží stanovené termíny a připraví se na obhajobu projektu. Každý student nominovaný do krajského kola soutěže SOČ měl za úkol dále zlepšit text své práce ze soutěže Tvořivá klávesnice po formální, obsahové, odborné a jazykové stránce a připravit prezentaci PowerPoint pro obhajobu své práce před odbornou komisí. Vzhledem k online režimu soutěžící studenti natáčeli v tomto roce videoprezentace svých projektů – a někteří opakovaně. Všichni se učili nejen správnému psaní a úspěšnému prezentování své práce, ale také zásadám kompozice obrazu, natáčení videa a nahrávání audia. Požadováno bylo i mnoho jiných „maličkostí“, např. vhodné místo natáčení bez rušivých vlivů, nejlepší vhodné oblečení a barevné vyvážení obrazu, optimální osvětlení pro každý záběr, přirozený projev před kamerou, věrohodná mimika, plynulost slovního projevu a mnoho jiných „maličkostí“.

Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem soutěžícím za jejich chuť bojovat, poprat se s překážkami a odhodlání připravit vše tak, aby projekt každého soutěžícího měl šanci zvítězit. Přípravu všichni zvládli bravurně a byla radost s každým studentem spolupracovat v průběhu několika měsíců před vlastní soutěží.

Po odeslání projektů a videoprezentací krajským hodnotícím komisím byly 27. dubna a 28. dubna 2021 soutěžícím studentům zasílány doplňující otázky, na které museli v čase do 120 minut odpovědět členům komisí a v některých případech i doplnit a lépe odůvodnit závěry a výsledky své práce…

Vzkaz studentům příštího ročníku Tvořivé klávesnice

Studenti prvních a třetích ročníků gymnázia, kteří si v tomto roce vybírají svůj projekt a v nejbližší době na něm začnou pracovat, se mohou obrátit na učitele gymnázia a na Klub projektů s dotazy nebo s žádostí o konzultaci. Naším cílem je, aby projekt každého studenta dosáhl takové kvality, aby měl šanci zvítězit v krajském kole SOČ a byl poté úspěšný i na celostátní přehlídce. Je nepsanou skutečností, že umístění v krajském kole SOČ a zejména na celostátní přehlídce SOČ „otevírá středoškolákům dveře“ k úspěšnému studiu na libovolné vysoké škole.

Zpracováním odborných projektů a prací SOČ se každý středoškolák naučí pozitivním zásadám tvorby a psaní kvalitní odborné práce a požadavkům, které nesmí později zanedbat při zpracování své bakalářské a magisterské práce na vysoké škole.

Studenti gymnázia se při práci na svých projektech učí mnoha různým činnostem a postupně mnozí z nich zvládnou různé dovednosti, které se běžně na středních školách neučí. Každý úspěch je pozitivní. Přesto, jak je vidět i z letošních výsledků ani vítězství v Krajském kole SOČ nemusí nutně znamenat postup na celostátní finále. Např. v tomto ročníku SOČ soutěžili v Krajském kole v kategorii 02 Fyzika čtyři studenti různých středních škol a na celostátní přehlídku nepostoupila ani jedna práce – podobně tomu bylo v dalších pěti oborech. Přesné důvody, které mají hodnotící komise k takovým rozhodnutím, neznáme, ale víme, že k vítězné účasti na celostátní přehlídce je nutné si všímat nejen nápadité praktické části každé práce, ale i zdánlivých detailů v textu práce, ve formální úpravě, v grafické úpravě, v pravopisu, v citacích, v popisu obrázků apod. Použiji jedno přirovnání – jestliže např. krasobruslař předvede vynikající volnou jízdu – a pak upadne nebo udělá chybu, bude vynikající, ale většinou nemůže zvítězit. Nejen z těchto důvodů doporučujeme všem studentům, kteří přemýšlejí nad svým novým projektem Tvořivé klávesnice (SOČ), aby již od začátku práce na svém projektu Tvořivá klávesnice pracovali smysluplně a stanovili si splnitelný a současně nejvyšší možný cíl. Na stránkách školy každý student najde potřebné náměty, jak mají úspěšné projekty vypadat, co by nemělo být zanedbáno a mnoho jiných informací, které všem doporučujeme si přečíst.

Velmi rádi bych touto cestou poděkovali nejen studentům, ale všem vedoucím studentských projektů z řad učitelů gymnázia a všem odborným konzultantům, kteří vedli a vedou studentské projekty a aktivně se účastnili přípravy soutěžících studentů na soutěž. Rovněž děkujeme akademickým pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů a pracovišť za trpělivost s našimi studenty a souhlas s prací našich studentů ve specializovaných laboratořích.

Třem našim studentům přejeme znovu nejvyšší umístění na Celostátní přehlídce SOČ 2021 a s mnoha ostatními studenty gymnázia se těšíme na setkání a na špičkové výsledky jejich práce v dalším ročníku Tvořivé klávesnice a SOČ 2022.

RNDr. Michal Hruška

Přehled studentů a jejich soutěžních projektů – KRAJSKÉ KOLO SOČ 2021

1. místa s postupem na Celostátní přehlídku SOČ

Vojtěch Kloud 6. G – obor 01 Matematika a statistika
Název práce: Rozšíření derivace pomocí teorie stability
Konzultant: Mgr. Ondřej Hospodka
Odborný konzultant: doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D., RNDr. Daniel Cameron Campbell, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové – katedra matematiky

Nikola Eva Mádlová 6. G – obor 06 Zdravotnictví
Název práce: Hledání nových ligandů k objasnění farmakotoxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Karolína Vlčková 2. A – obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Název práce: Zvládání stresu u studentů gymnázií
Konzultant: PaedDr. Irena Jelínková
Odborný konzultant: PhDr. Stanislava Vostřelová, Mgr. Eva Čermáková

1. místa bez postupu na Celostátní přehlídku SOČ

Eliška Rejchrtová 4. F– obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí
Název práce: Problematika umělého zasněžování ve vybraných lokalitách Královéhradeckého kraje
Konzultant: Mgr. Petra Poláčková
Odborný konzultant: Ing. Simona Munzarová, Ph.D.; Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Daniela Častvajová 2. A – obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Téma práce: Pracovní sešit znakového jazyka pro první stupeň základních škol
Konzultant: Mgr. Jana Pražáková

Kristýna Halamková 4. G – obor 13 Ekonomika a řízení
Název práce: Branding a vizuální styl
Konzultant: doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.

2. MÍSTA

Dominik Veselý 5. F – obor 02 Fyzika
Téma práce: Měření vybraných fyzikálních vlastností pevných látek
Konzultant: Mgr. Marcela Čechová
Odborný konzultant: Ing. Petr Košťál, Ph.D.; Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Terezie Truhlářová 4. F – obor 03 Chemie
Téma práce: Teplotní zátěž léčivých přípravků v podmínkách letecké záchranné služby
Konzultant: Ing. Klára Vydrová
Odborný konzultant: MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC

Dominik Brož 4. F – obor 04 Biologie
Téma práce: Incidence a následky úrazů spojených s populárními sporty v Pardubicích a jejich možná prevence
Konzultant: Mgr. Petra Poláčková
MUDr. Jiří Neumann, Český olympijský tým

Adéla Černohousová 2. A – obor 16 Historie
Téma práce: Perzekuce křesťanů za komunistického režimu
Konzultant: Mgr. Jakub Oblídal

3. MÍSTA

Barbora Kopecká 4. F – obor 04 Biologie
Téma práce: Barevné vnímání želv
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: RNDr. Pavel Moucha, ZOO Dvůr Králové nad Labem

Michaela Hodicová 4. F – obor 06 Zdravotnictví
Téma práce: Vliv Marfanova syndromu na život člověka
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D. – Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení lékařské genetiky

Markéta Mourková 2. A – obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Téma práce: Úpravy povinné četby
Konzultant: Mgr. Michaela Křížková

ČTVRTÉ MÍSTO

Michal Madurkay 4. G – obor 02 Fyzika
Název práce: Balistika
Konzultant: Mgr. Ondřej Hospodka

ICYS – 1. a 2. místo pro PSJG!

1. a 2. místo (zlatou a stříbrnou medaili)
získali na mezinárodní soutěži vědeckých projektů ICYS
studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové

Od 22. dubna do 27. dubna 2021 se konala v Srbsku mezinárodní konference mladých vědců ICYS (International Conference of Young Scientists – Belgrade 2021). Na konferenci soutěžilo online pět studentů z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, kteří jako jediní reprezentovali Českou republiku mezi celkem 142 studenty z 23 států světa.

Studenti našeho gymnázia zazářili a získali následující ocenění:

Nikola Eva Mádlová

1. místo (zlatá medaile) v kategorii LIFE SCIENCE

Úspěch Nikoly Evy Mádlové je o to výraznější, že obhajovala a obhájila – s jiným projektem – 1. místo z roku 2019, kdy se soutěž konala v Malajsii – Kuala Lumpur (v roce 2020 byla soutěž ICYS z důvodů Covid-19 zrušena).

Tibor Malinský

2. místo (stříbrná medaile) v kategorii LIFE SCIENCE

Nikola Eva Mádlová

1. až 4. místo za nejlepší poster připravený pro prezentaci vlastního projektu na soutěži

Nikola Eva Mádlová, Eliška Rejchrtová, Erin Lenihan, Helena Petráňová, Tibor Malinský, Dominik Brož

2. místo za Kulturní video prezentaci České republiky (druhé nejlepší video mezi dvaceti třemi státy světa, které měly své zastoupení na soutěži)

Eliška Rejchrtová

Speciální cena v kategorii ENVIRONMENTAL SCIENCE

Erin Lenihan

Speciální cena v kategorii ENVIRONMENTAL SCIENCE

Dominik Brož

Speciální cena v kategorii LIFE SCIENCE

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou prezentaci svých projektů v zahraničí, za reprezentaci Prvního soukromého jazykového gymnázia a celé České republiky. Zejména je třeba vyzdvihnout cílevědomost, nápaditost a samostatnost všech soutěžících při přípravě a zpracování každého vědeckého projektu a při úspěšné obhajobě původního originálního projektu před mezinárodní odbornou komisí.

Současně děkujeme všem vedoucím projektů z Prvního soukromého jazykového gymnázia, a také akademickým pracovníkům univerzit a výzkumných pracovišť, kteří umožnili našim studentům pracovat ve specializovaných laboratořích a aktivně spolupracovali se studenty jako externí konzultanti.

Zvláštní poděkování patří vedoucí týmu Mgr. Evě Konderlové za koordinaci přihlašování, dodržení všech termínů spojených se soutěží a finální jazykovou korekturu materiálů a dokumentů odesílaných na soutěž.

Úspěch v soutěži nikdy „nepřijde sám“. Skrývá se za ním mnoho úsilí, čiré lidské zvědavosti a nakonec, když se vše podaří, mnoho radosti. Studenti prvních ročníků nižšího a vyššího gymnázia budou psát v příštím roce své projekty Tvořivé klávesnice. Nejlepší z těchto projektů poté postupují do dalších soutěží, např. SOČ (středoškolská odborná činnost), nebo do mezinárodních soutěží. Byli bychom rádi, kdyby právě studenti prvních ročníků, kteří si v těchto dnech vybírají téma pro svoji práci, zvolili takové projekty, které je budou bavit a budou mít smysl. Zde odcituji část svého motivačního dopisu, který jsem zaslal studentům, kteří se účastnili letošního ročníku ICYS: Při přípravě projektů, posterů a prezentací vždy pamatujte na nepsanou skutečnost, že každý projekt se zpracovává s konkrétním cílem, záměrem, vizí… Smyslem každého projektu by mělo být vyřešení určitého problému s cílem obohatit lidské poznání v určitém vědním oboru a pomáhat jiným lidem, společnosti, přírodě… Velmi doporučuji „s nadšením hledat nebo i najít řešení, které může pomoci CELÉMU světu“. Nečekejte, že všichni pochopí, sami domyslí, okamžitě porozumí… věcem, o kterých budete mluvit a psát. VŽDY je na autorovi projektu vše, co zpracoval, srozumitelně a přesvědčivě zdůvodnit a vysvětlit… Držíme Vám pěsti, aby se Vám podařilo přesvědčit hodnotící komise a ostatní soutěžící o kvalitách vašich projektů a bez přehnané skromnosti také o tom, že svět je možné zachovat a zlepšovat, aby byl skutečně důstojným místem pro život lidí a všech živých tvorů – a že právě vaše práce – váš projekt – má mimořádný význam.

V průběhu práce na projektu se vždy sami zamýšlejte na tím, jakým způsobem, čím a kterými zajímavými výsledky nebo i nečekanými nápady (které souvisejí s vaším projektem) zaujmout diváky, posluchače i porotu soutěže…

ICYS je soutěž vědeckých projektů středoškolských studentů. Studenti z celého světa mohou soutěžit v 6 kategoriích – Matematika, Fyzika, Počítačová věda (Informatika a programování), Inženýrství, Přírodní vědy, Věda o životním prostředí (Ekologie a ochrana životního prostředí). Studenti našeho gymnázia soutěžili v kategoriích LIFE SCIENCE (přírodní vědy) a ENVIROMENTAL SCIENCE (Věda o životním prostředí). Celá soutěž probíhala v anglickém jazyce. Soutěže se celkem zúčastnilo 142 soutěžících z 23 zemí světa. Česká republika byla na soutěži zastoupena pouze studenty našeho gymnázia.

Každý student v tomto roce pro soutěž ICYS připravil, na základě výsledků své vlastní odborné práce a úspěchů v jiných soutěžích, ABSTRAKT, POSTER, PREZENTACI PowerPoint a nahrál třicetisekundové video o své osobě a svém projektu tak, aby zaujal diváky, ostatní soutěžící a odborné poroty. Součástí soutěže byla i prezentace země, která studenty na soutěž vyslala. Student mohl představit i místo svého bydliště a sám sebe. Šest našich studentů samostatně připravilo krátké videosekvence, které následně sestříhali do požadované délky. Video mělo mimořádný úspěch a bylo vyhodnoceno jako druhé nejlepší ze všech.

Podrobnější informace o soutěžních projektech

Life science

Zlatá medaile

Nikola Eva Mádlová, Exploring new ligands to elucidate pharmaco-toxicological aspects of mouse constitutive androstane receptor

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Stříbrná medaile 

Tibor Malinský, SYNTHESIS OF AZAPHTALOCYANINES AND STUDY OF THEIR SUPRAMOLECULAR INTERACTIONS

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D., Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Special prize

Dominik Brož, SPORTS INJURIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA – FREQUENCY, AFTEREFFECTS AND POSSIBLE METHODS OF PREVENTION (Sportovní zranění v ČR a SR – četnost, následky a možné metody prevence)

Vedoucí práce Mgr. Petra Poláčková, konzultant MUDr. Jiří Neumann, Czech Olympic Team

Environmental science 

Special prize 

Eliška Rejchrtová, ENVIROMENTAL ASPECTS OF ARTIFICIAL SNOW PRODUCTION IN SELECTED LOCALITIES IN THE CZECH REPUBLIC (Environmentální aspekty umělého zasněžování ve vybraných lokalitách ČR)

Vedoucí práce Mgr. Petra Poláčková, Consultant: Ing. Simona Munzarová PhD. Univerzita Pardubice

Special prize

Erin Lenihan, WOULD REDUCING THE CONSUMPTION OF ANIMAL PRODUCTS HAVE A POSITIVE EFFECT ON THE ENVIRONMENT? (Mělo by snížení spotřeby živočišných produktů pozitivní dopad na životní prostředí?)

Vedoucí práce Mgr. Michaela Voborníková, External Consultant: Ashley Capps, researcher, Well-Fed World, awellfedworld.org

Videa všech soutěžících studentů ICYS je možné si prohlédnout na internetu:

úvodní ceremoniál a představování soutěžících

kulturní vystoupení

abstrakty

postery

závěrečné vyhlašování výsledků

RNDr. Michal Hruška