PĚT z celkem dvaceti nejvyšších možných ocenění získali studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia

V úterý 11. května 2021 proběhlo v online přímém přenosu XXVII. Valné shromáždění Učené společnosti České republiky, na kterém byly veřejně vyhlášeny také ceny Učené společnosti České republiky v kategorii „středoškolský student“.

Přední vědečtí pracovníci České republiky, členové Učené společnosti České republiky, každoročně udělují DESETI nejlepším středoškolákům ze všech středních škol České republiky, kteří zpracovali odbornou práci, Cenu Učené společnosti České republiky. Práce vybírají z nejlepších projektů středoškolských studentů, kteří upoutali pozornost odborných porot např. na Celostátní přehlídce SOČ a jiných projektových soutěžích. Vzhledem k opatřením proti koronaviru nebyly v roce 2020 Ceny Učené společnosti veřejně vyhlášeny a byly zveřejněny a medializovány až na zasedání v tomto roce.

V roce 2020 získali TŘI ceny z celkem DESETI cen Učené společnosti České republiky za vynikající výsledky své práce dva studenti a jedna studentka Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové:

Helena Petráňová

Vojtěch Kloud

Martin Osowski

V roce 2021 získali DVĚ z celkem deseti Cen Učené společnosti České republiky studentka a student PSJG-HK:

Nikola Eva MÁDLOVÁ

Tibor MALINSKÝ

Oceněným studentům blahopřejeme k mimořádnému ocenění jejich práce a věříme, že pro ostatní žáky gymnázia mohou být výsledky pětice jmenovaných studentů pozitivní motivací k tomu, aby také oni v příštím roce získali nejen výborné známky na vysvědčení, ale také nejvyšší ceny v projektových, předmětových a jiných soutěžích a činnostech.

Za Klub projektů RNDr. Michal Hruška

Podrobnější informace o odborných projektech oceněných studentů

Petráňová Helena

Název práce: Analýza glyfosátu nejen v Roundup Ready rostlinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Odborný konzultant: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta; Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1285
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Kloud Vojtěch

Název práce: Optimalizace délky křivek v rovině
Odborný konzultant: doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové, katedra matematiky
Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka

Osowski Martin

Název práce: Možnosti využití Anellovirů jako biomarkeru imunitního systému
Odborný konzultant: RNDr. Martina Saláková, Ph.D.; Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV); Průmyslová 595; 252 20 Vestec
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Mádlová Nikola Eva

Název práce: Syntéza potenciálních antituberkulotik
Odborný konzultant: Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; RNDr. Zdeněk Martinec

Malinský Tibor

Název práce: Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí
Odborný konzultant: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.; Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Základní informace u Učené společnosti ČESKÉ REPUBLIKY

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti: „Hlavním naším cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Snaha předních českých vědců v čele s prof. Otto Wichterlem vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice.

Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Byla vytvořena 36 členy Nadace pro obnovu Učené společnosti, kteří se stali jejími zakládajícími členy. Další členové Učené společnosti byli v souladu se statuty voleni na výročních valných shromážděních, obdobně jako čestní členové. V lednu 2015 došlo k významným změnám stanov; kategorie řádných členů zůstala, čestní členové byli přejmenováni na členy zahraniční a bylo zavedeno emeritní členství. V současné době má Učená společnost České republiky 91 členů řádných, 49 členů zahraničních a 18 členů emeritních. Výkonným orgánem Učené společnosti je její Rada složená z osmi řádných členů.

Složení Rady Učené společnosti pro období květen 2020 až květen 2022

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. – předseda
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – 1. místopředseda
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. – 2. místopředsedkyně
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – vědecký tajemník
RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
RNDr. Ivo Starý, CSc. – předseda II. sekce věd chemických
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – předseda IV. sekce věd společenských a humanitních


Mezi členy společnosti patří dále např.: prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA; prof. Ing. Jiří Drahoš DrSc., dr.h.c; prof. RNDr. Boris Vyskot; prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; prof. RNDr. Helena IIInerová, DrSc.; RNDr. Jiří Grygar a další.

Děkujeme všem učitelům Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, kteří spolupracují se studenty a mají svůj podíl na úspěších vědeckých projektů studentů. Děkujeme VŠEM spolupracujícím akademickým pracovníkům vysokých škol, univerzit a výzkumných pracovišť České republiky za podporu a ochotu být odbornými konzultanty a vést našim studentům jejich projekty. Děkujeme všem spolupracujícím pracovištím za souhlas se vstupem našich studentů na jejich pracoviště a do laboratoří, děkujeme za široké možnosti práce s často unikátním přístrojovým vybavením.

Všem novým studentům, kteří se připravují na řešení svých projektů v rámci školní soutěže Tvořivá klávesnice, přejeme, aby si vybrali práce, které je budou bavit a které budou řešit zajímavé, poutavé, úžasné, nové a zatím nepoznané skutečnosti. Věda je ve své podstatě zvědavost, usilovná snaha pochopit zatím nepoznané a touha být v novém poznávání PRVNÍ, kdo odpoví na tajuplné otázky, kdo vyřeší studovaný problém, kdo poodhalí neznámé… Studenti tercií (prvního ročníku šestiletého gymnázia) a studenti kvint (třetího ročníku šestiletého gymnázia) – vyberte si sami svůj vhodný projekt, začněte řešit zatím neobjevené – a buďte také nejlepšími a prvními!

RNDr. Michal Hruška

Úvodní slovo na XXVII. valném shromáždění Učené společnosti měl předseda Rady učené společnosti České republiky Pavel Jungwirth; prof., Mgr., DSc., * 1966; Obor, specializace: teoretická chemie

Koronavirový stisk rukou“ pro – na Valném shromáždění Učené společnosti České republiky také oceněného Daniela Stacha, televizního redaktora a úspěšného moderátora pořadu Hyde Park Civilizace.

Pozn.: Oceněným pěti studentům PSJG-HK a také oceněným studentům dalších středních škol budou, vzhledem k trvajícím opatřením proti koronaviru, diplomy a ceny předány jiným způsobem.

Pozn. redakce:
seznam nositelů cen Učené společnosti ČR za rok 2020
seznam nositelů cen Učené společnosti ČR za rok 2021
XXVII. Valné shromáždění Učené společnosti České republiky (vyhlášení cen Učené společnosti od 47:50)

Krajské kolo SOČ – další mimořádný úspěch PSJG

Jednu třetinu všech odborných projektů v Krajském kole SOČ
v Královéhradeckém kraji zpracovali a úspěšně obhájili studenti
Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové

V posledním dubnovém týdnu proběhlo v Královéhradeckém kraji Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) – online. Studenti mohli soutěžit v některém z osmnácti soutěžních oborů. Mezi celkem 42 (39) projekty z jedenácti středních škol celého Královéhradeckého kraje bylo 14 odborných prací studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia. Mezi devíti projekty, které postoupily na celostátní přehlídku SOČ jsou tři projekty, které patří studentům našeho gymnázia. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a postupujícím studentům přejeme nejvyšší ocenění na Celostátní přehlídce SOČ.

Naši studenti získali v roce 2021
v KRAJSKÉM KOLE Středoškolské odborné činnosti
šest prvních míst, čtyři druhá místa, tři třetí místa a jedno čtvrté místo

Přehled umístění soutěžících studentů

1. místa s postupem na Celostátní přehlídku SOČ

Vojtěch Kloud – v oboru 01 Matematika a statistika
Nikola Eva Mádlová – v oboru 06 Zdravotnictví
Karolína Vlčková – v oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

1. místa bez postupu na Celostátní přehlídku SOČ

Eliška Rejchrtová – v oboru 08 Ochrana a tvorba životního prostředí
Daniela Častvajová – v oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Kristýna Halamková – v oboru 13 Ekonomika a řízení

2. MÍSTA

Dominik Veselý – v oboru 02 Fyzika
Terezie Truhlářová – v oboru 03 Chemie
Dominik Brož – v oboru 04 Biologie
Adéla Černohousová – v oboru 16 Historie

3. MÍSTA

Barbora Kopecká – v oboru 04 Biologie
Michaela Hodicová – v oboru 06 Zdravotnictví
Markéta Mourková – v oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

ČTVRTÉ MÍSTO

Michal Madurkay – v oboru 02 Fyzika

Studentské odborné projekty na PSJG-HK

Na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové žáci pracují v průběhu studia na dvou odborných projektech v rámci soutěže Tvořivá klávesnice. Druhý projekt ve druhém ročníku vyššího gymnázia odpovídá Školnímu kolu SOČ. Vítězné soutěžní práce musí splňovat formální a další kritéria, která jsou běžně kladena na bakalářské práce. Studenti s nejlepšími pracemi poté mohou soutěžit ve vyšších kolech soutěže SOČ nebo se účastnit dalších soutěží o odbornou prestiž a ceny v České republice i v zahraničí. Např. také v tomto roce byly práce našich studentů oceněny na mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v Srbsku zlatou a stříbrnou medailí. V minulých letech získali naši studenti ceny Učené společnosti České republiky nebo ocenění v soutěži České hlavičky.

Vzhledem k pandemii Covid-19 se v tomto roce (stejně jako v minulém školním roce) nekonalo okresní kolo SOČ a studenti mohli postoupit přímo do krajského kola za předpokladu, že dodrží stanovené termíny a připraví se na obhajobu projektu. Každý student nominovaný do krajského kola soutěže SOČ měl za úkol dále zlepšit text své práce ze soutěže Tvořivá klávesnice po formální, obsahové, odborné a jazykové stránce a připravit prezentaci PowerPoint pro obhajobu své práce před odbornou komisí. Vzhledem k online režimu soutěžící studenti natáčeli v tomto roce videoprezentace svých projektů – a někteří opakovaně. Všichni se učili nejen správnému psaní a úspěšnému prezentování své práce, ale také zásadám kompozice obrazu, natáčení videa a nahrávání audia. Požadováno bylo i mnoho jiných „maličkostí“, např. vhodné místo natáčení bez rušivých vlivů, nejlepší vhodné oblečení a barevné vyvážení obrazu, optimální osvětlení pro každý záběr, přirozený projev před kamerou, věrohodná mimika, plynulost slovního projevu a mnoho jiných „maličkostí“.

Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem soutěžícím za jejich chuť bojovat, poprat se s překážkami a odhodlání připravit vše tak, aby projekt každého soutěžícího měl šanci zvítězit. Přípravu všichni zvládli bravurně a byla radost s každým studentem spolupracovat v průběhu několika měsíců před vlastní soutěží.

Po odeslání projektů a videoprezentací krajským hodnotícím komisím byly 27. dubna a 28. dubna 2021 soutěžícím studentům zasílány doplňující otázky, na které museli v čase do 120 minut odpovědět členům komisí a v některých případech i doplnit a lépe odůvodnit závěry a výsledky své práce…

Vzkaz studentům příštího ročníku Tvořivé klávesnice

Studenti prvních a třetích ročníků gymnázia, kteří si v tomto roce vybírají svůj projekt a v nejbližší době na něm začnou pracovat, se mohou obrátit na učitele gymnázia a na Klub projektů s dotazy nebo s žádostí o konzultaci. Naším cílem je, aby projekt každého studenta dosáhl takové kvality, aby měl šanci zvítězit v krajském kole SOČ a byl poté úspěšný i na celostátní přehlídce. Je nepsanou skutečností, že umístění v krajském kole SOČ a zejména na celostátní přehlídce SOČ „otevírá středoškolákům dveře“ k úspěšnému studiu na libovolné vysoké škole.

Zpracováním odborných projektů a prací SOČ se každý středoškolák naučí pozitivním zásadám tvorby a psaní kvalitní odborné práce a požadavkům, které nesmí později zanedbat při zpracování své bakalářské a magisterské práce na vysoké škole.

Studenti gymnázia se při práci na svých projektech učí mnoha různým činnostem a postupně mnozí z nich zvládnou různé dovednosti, které se běžně na středních školách neučí. Každý úspěch je pozitivní. Přesto, jak je vidět i z letošních výsledků ani vítězství v Krajském kole SOČ nemusí nutně znamenat postup na celostátní finále. Např. v tomto ročníku SOČ soutěžili v Krajském kole v kategorii 02 Fyzika čtyři studenti různých středních škol a na celostátní přehlídku nepostoupila ani jedna práce – podobně tomu bylo v dalších pěti oborech. Přesné důvody, které mají hodnotící komise k takovým rozhodnutím, neznáme, ale víme, že k vítězné účasti na celostátní přehlídce je nutné si všímat nejen nápadité praktické části každé práce, ale i zdánlivých detailů v textu práce, ve formální úpravě, v grafické úpravě, v pravopisu, v citacích, v popisu obrázků apod. Použiji jedno přirovnání – jestliže např. krasobruslař předvede vynikající volnou jízdu – a pak upadne nebo udělá chybu, bude vynikající, ale většinou nemůže zvítězit. Nejen z těchto důvodů doporučujeme všem studentům, kteří přemýšlejí nad svým novým projektem Tvořivé klávesnice (SOČ), aby již od začátku práce na svém projektu Tvořivá klávesnice pracovali smysluplně a stanovili si splnitelný a současně nejvyšší možný cíl. Na stránkách školy každý student najde potřebné náměty, jak mají úspěšné projekty vypadat, co by nemělo být zanedbáno a mnoho jiných informací, které všem doporučujeme si přečíst.

Velmi rádi bych touto cestou poděkovali nejen studentům, ale všem vedoucím studentských projektů z řad učitelů gymnázia a všem odborným konzultantům, kteří vedli a vedou studentské projekty a aktivně se účastnili přípravy soutěžících studentů na soutěž. Rovněž děkujeme akademickým pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů a pracovišť za trpělivost s našimi studenty a souhlas s prací našich studentů ve specializovaných laboratořích.

Třem našim studentům přejeme znovu nejvyšší umístění na Celostátní přehlídce SOČ 2021 a s mnoha ostatními studenty gymnázia se těšíme na setkání a na špičkové výsledky jejich práce v dalším ročníku Tvořivé klávesnice a SOČ 2022.

RNDr. Michal Hruška

Přehled studentů a jejich soutěžních projektů – KRAJSKÉ KOLO SOČ 2021

1. místa s postupem na Celostátní přehlídku SOČ

Vojtěch Kloud 6. G – obor 01 Matematika a statistika
Název práce: Rozšíření derivace pomocí teorie stability
Konzultant: Mgr. Ondřej Hospodka
Odborný konzultant: doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D., RNDr. Daniel Cameron Campbell, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové – katedra matematiky

Nikola Eva Mádlová 6. G – obor 06 Zdravotnictví
Název práce: Hledání nových ligandů k objasnění farmakotoxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Karolína Vlčková 2. A – obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Název práce: Zvládání stresu u studentů gymnázií
Konzultant: PaedDr. Irena Jelínková
Odborný konzultant: PhDr. Stanislava Vostřelová, Mgr. Eva Čermáková

1. místa bez postupu na Celostátní přehlídku SOČ

Eliška Rejchrtová 4. F– obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí
Název práce: Problematika umělého zasněžování ve vybraných lokalitách Královéhradeckého kraje
Konzultant: Mgr. Petra Poláčková
Odborný konzultant: Ing. Simona Munzarová, Ph.D.; Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Daniela Častvajová 2. A – obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Téma práce: Pracovní sešit znakového jazyka pro první stupeň základních škol
Konzultant: Mgr. Jana Pražáková

Kristýna Halamková 4. G – obor 13 Ekonomika a řízení
Název práce: Branding a vizuální styl
Konzultant: doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.

2. MÍSTA

Dominik Veselý 5. F – obor 02 Fyzika
Téma práce: Měření vybraných fyzikálních vlastností pevných látek
Konzultant: Mgr. Marcela Čechová
Odborný konzultant: Ing. Petr Košťál, Ph.D.; Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Terezie Truhlářová 4. F – obor 03 Chemie
Téma práce: Teplotní zátěž léčivých přípravků v podmínkách letecké záchranné služby
Konzultant: Ing. Klára Vydrová
Odborný konzultant: MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC

Dominik Brož 4. F – obor 04 Biologie
Téma práce: Incidence a následky úrazů spojených s populárními sporty v Pardubicích a jejich možná prevence
Konzultant: Mgr. Petra Poláčková
MUDr. Jiří Neumann, Český olympijský tým

Adéla Černohousová 2. A – obor 16 Historie
Téma práce: Perzekuce křesťanů za komunistického režimu
Konzultant: Mgr. Jakub Oblídal

3. MÍSTA

Barbora Kopecká 4. F – obor 04 Biologie
Téma práce: Barevné vnímání želv
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: RNDr. Pavel Moucha, ZOO Dvůr Králové nad Labem

Michaela Hodicová 4. F – obor 06 Zdravotnictví
Téma práce: Vliv Marfanova syndromu na život člověka
Konzultant: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D. – Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení lékařské genetiky

Markéta Mourková 2. A – obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Téma práce: Úpravy povinné četby
Konzultant: Mgr. Michaela Křížková

ČTVRTÉ MÍSTO

Michal Madurkay 4. G – obor 02 Fyzika
Název práce: Balistika
Konzultant: Mgr. Ondřej Hospodka

Další triumf absolventky PSJG na turnaji WTA

Absolventka Prvního soukromého jazykového gymnázia Kateřina Siniaková dosáhla dalšího tenisového triumfu ve čtyřhře. A už po sedmé s Barborou Krejčíkovou. Tentohkrát vyhrály turnaj WTA v Madridu.

Turnajové dvojky ve finále porazily třetí nasazené Kanaďanku Gabrielu Dabrowskou a Demi Schuursovou z Nizozemí ve dvou setech 6:4 a 6:3, přestože oba sety nezačaly dobře a jako první v nich ztratily servis. Přesto stav vždy otočily a dospěly k jednoznačnému vítězství, takže pro ně nejnáročnějším zápasem bylo střetnutí s Američankami Madison Keysovou a Jessicu Pegulaovou již v 2. kole (těsné vítězství 10:8 v super tie-breaku). Zároveň v semifinále obě tenistky oslavily společné sté vítězství a ve finále zahájily již jejich druhou stovku.

Kateřina Siniaková ve světovém žebříčku čtyřhry momentálně zaujímá velmi pěknou osmou pozici, ale můžeme jí určitě popřát návrat na místo první. A dodejme ještě, že tenisu se věnuje také její bratr a současný student PSJG Daniel Siniakov (5.F).

Mgr. Jiří Aubris